افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 77-98

10.30497/flj.2011.39749

فریده شکری


سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 81-106

10.30497/flj.2013.59313

مرتضی طبیبی جبلی؛ آزاده علیان نجف آبادی؛ مسعود راعی دهقی


وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 83-106

10.30497/flj.2022.62031

همایون مافی؛ سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان


کار کودک در نظام حقوق خانوادة ایران از منظر ایجابی و سلبی

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 83-108

10.30497/flj.2023.244272.1887

عاطفه عباسی کلیمانی؛ فاطمه عباسیان ارانی؛ محمد حسین شهبازی


وحدت ملاک فقهی، حقوقی و اخلاقی بین معدوم‌کردن جنین فریز شده به‌عنوان قسمی از جنین‌های آزمایشگاهی با سقط‌جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.243569.1836

نسیبه هاشمی نژاد؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ مریم السادات محقق داماد


مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال

دوره 24، شماره 71، آذر 1398، صفحه 73-101

10.30497/flj.2019.74824

سمیه رحیمیان گوار؛ رضا فانی


نقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست

دوره 25، شماره 72، فروردین 1399، صفحه 77-97

10.30497/flj.2020.75367

حمیدرضا صالحی؛ فاطمه رضایی؛ نرگس باقری مطلق


ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران

دوره 23، شماره 69، آذر 1397، صفحه 79-104

10.30497/flj.2018.71644

سید محمد تقی علوی؛ مهدی اشرفی


احوال شخصیة تازه‌مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 83-63

10.30497/flj.2021.240390.1621

عاتکه قاسم زاده؛ الهام صادقی راد


استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 86-106

10.30497/flj.2009.67927

سید ابوالقاسم نقیبی


نقش عرف در حقوق همسران

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 89-108

10.30497/flj.2010.39995

مریم ابن تراب


حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 55، اسفند 1390، صفحه 91-113

10.30497/flj.2012.39435

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فائزه طوقانی پور