اولویت های پژوهشی:

    سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در عرصه خانواده و راه های اجرایی نمودن آن ها

    ساختارشناسی نظریه ها، تفکرات و جریان‌های حاکم بر نظام خانواده

    تحولات نوین قانونگذاری در عرصه خانواده

    مطالعات انتقادی در حوزه فمنیسم و تأثیر آن در نظام حقوق خانواده

    طرح و بررسی مقوله‌های کیفری نظام حقوقی خانواده با تکیه بر جرایم علیه اطفال، زنان و نظام خانواده

    تعارض قوانین داخلی و بین المللی در دعاوی خانوادگی و ارائه راه حل‌ها

    فلسفه حقوق و فقه با رویکردی به مسائل خانواده

    بررسی مقایسه‌ای مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی با نظام حقوقی اسلام در حوزه حقوق خانواده

    بررسی مقارن فقه و حقوق امامیه و سایر مذاهب اسلامی در عرصه خانواده

    تبیین مفاهیم فقهی حقوقی و آسیب شناسی کاربردی نظام حقوق خانواده با رویکردی بر عملکرد محاکم و دادگاه ها

    نقد و بررسی گفتمان عدالت جنسیتی

    جایگاه خانواده در نظام اقتصادی

    خانواده و رسانه های جمعی

    تأثیر و تأثر خانواده و فضای سایبری

    نقد و پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به حقوق خانواده در اسلام