منتخب هیات داوران سال 1397

منتخب هیات داوران شماره 68 بهار و تابستان1397

مدیر داخلی: دکتر رقیه السادات مومن

محمدعلی اردبیلی /ستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی اسماعیلی / استادیار گروه فقه دانشگاه آل طه

فاطمه بداغی / دکترای حقوق خصوصی

زهرا راستی / استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

فائزه عظیم زاده اردبیلی / دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

بشری محمدی فر /مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند 

دکتر فائزه مقتدایی / دکتری جزا و جرمشناسی

رقیه السادات مومن /ستادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

محمدعلی اردبیلی /ستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی اسماعیلی / استادیار گروه فقه دانشگاه آل طه

 

منتخب هیات داوران شماره 69 پاییز و زمستان 1397

مدیر داخلی: دکتر رقیه السادات مومن 

هاله حسینی اکبرنژاد / دکتری تخصصی حقوق بین الملل

کبری پور عبدالله / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا راستی / استادیار گروه فقه و حقو ق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

فریده سعیدی / مربی پژوهش دانشنامه جهان اسلام

هاجر کاظمی افشار / مربی بنیاد دائرة المعارف اسلامی

بشری محمدی فر / مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مریم منوچهری / دکتری تخصصی حقوق

رقیه السادات مومن / استادیار گروه  حقو ق دانشگاه امام صادق(ع)