منتخب هیات داوران سال 1401

داوران شماره 76/ بهار و تابستان 1401 

مدیر داخلی: دکتر مریم السادات محقق داماد

دکتر زهرا آل اسحاق خوئینی*/ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3216759

دکتر سیامک ایرانی/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد تبریز

دکتر زهرا بابازاده/ دکتری حقوق

دکتر حمیدرضا بهروزی‌زاد*/ استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32498764

دکتر کبری پورعبدالله*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32496686

دکتر احمدرضا توحیدی/ دکتری حقوق خصوصی

دکتر هاله حسینی اکبرنژاد/ دکتری حقوق بین الملل

دکتر منیر حق‌خواه*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32662664

دکتر زهره خانی*/ استادیار پژوهشکده امام خمینی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GPT-3039-2022

عاطفه ذبیحی بیدگلی*/ دکتری حقوق خصوصی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32712407

زهرا راستی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32667857

دکتر شهره روشنی*/ استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)

https://publons.com/wos-op/researcher/3685449/shohre-rowshani/

دکتر مهزاد صفاری‌نیا*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه رفاه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32499134

عاطفه عباسی کلیمانی*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2643465

دکتر اعظم غیاثی ثانی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر فاطمه فلاح تفتی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2880731

دکتر زهرا لامع*/ استادیار گروه فقه دانشگاه رفاه  

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32459146

دکتر مریم‌السادات محقق داماد*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3601341

دکتر بشری محمدی فرد/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دکتر معصومه مظاهری / استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

دکتر رقیه‌السادات مؤمن*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32668527

دکتر زهرا یوسفی/ دکتری حقوق

دکتر صدیقه مهدوی کنی*/ دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32620924

 

 

داوران شماره 77/ پاییز و زمستان 1401 

مدیر داخلی: دکتر مریم السادات محقق داماد

دکتر مهرداد ابدالی/ دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی ره

دکتر هرمز اسدی کوهباد/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رامهرمز

دکتر لیلاسادات اسدی/ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

دکتر سیامک ایرانی/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد تبریز

دکتر کبری پورعبدالله*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32496686

دکتر منیر حق‌خواه*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32662664

دکتر هما داوودی/ استادیار گروه حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی

زهرا راستی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32667857

دکتر مهزاد صفاری‌نیا*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه رفاه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32499134

عاطفه عباسی کلیمانی*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2643465

دکتر سید علی علوی قزوینی/ 

دکتر فاطمه فلاح تفتی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2880731

دکتر فاطمه قناد/ استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر زهرا لامع*/ استادیار گروه فقه دانشگاه رفاه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32459146

دکتر مریم‌السادات محقق داماد*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3601341

دکتر بشری محمدی فرد/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دکتر رقیه‌السادات مؤمن*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32668527

دکتر صدیقه مهدوی کنی*/ دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32620924

دکتر جعفر موحدی/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

المیرا نقی زاده باقی/ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

دکتر مریم ورزدار/ دکتری فقه و اصول /سطح 4 حوزه 

دکتر زهرا یوسفی/ دکتری حقوق