منتخب هیات داوران 1402

داوران شماره 78/ بهار و تابستان 1402 

مدیر داخلی: دکتر مریم السادات محقق داماد

دکتر زهرا آل اسحاق خوئینی*/ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3216759

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رامهرمز / دکتر هرمز اسدی کوپاد

دکترلیلا ثمنی/ استادیار گروه حقوق دانشگاه الزهرا

دکتر زهرا بابازاده/ دکتری حقوق

دکتر حمیدرضا بهروزی‌زاد*/ استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32498764

دکتر کبری پورعبدالله*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32496686

هیئت علمی پژوهشی/ بنیاد دائره المعارف اسلامی / دکتر مریم حسینی آهق

دکتر هاله حسینی اکبرنژاد/ دکتری حقوق بین الملل

دکتر منیر حق‌خواه*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32662664

دکتر زهره خانی*/ استادیار پژوهشکده امام خمینی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GPT-3039-2022

زهرا راستی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32667857

دکتر مهزاد صفاری‌نیا*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه رفاه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32499134

عاطفه عباسی کلیمانی*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2643465

دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی/ دانشیارر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

دانشیار گروه حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی/ دکتر محمود عباسی

دکتر اعظم غیاثی ثانی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر فاطمه فلاح تفتی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2880731

دکتر زهرا لامع*/ استادیار گروه فقه دانشگاه رفاه  

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32459146

دکتر مریم‌السادات محقق داماد*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3601341

دکتر بشری محمدی فرد/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

عضو هیات علمی دانشکده رفاه / دکتر عطیه مقدم فر

دکتر رقیه‌السادات مؤمن*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32668527

دکتر صدیقه مهدوی کنی*/ دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32620924

 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / فرج الله هدایت نیا

 

داوران شماره 79/ پاییز و زمستان 1402 

مدیر داخلی: دکتر مریم السادات محقق داماد

دکتر مهرداد ابدالی/ دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی ره

دکتر هرمز اسدی کوهباد/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رامهرمز

دکتر لیلاسادات اسدی/ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

دکتر سیامک ایرانی/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد تبریز

دکتر کبری پورعبدالله*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32496686

دکتر منیر حق‌خواه*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32662664

دکتر هما داوودی/ استادیار گروه حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی

زهرا راستی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32667857

دکتر مهزاد صفاری‌نیا*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه رفاه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32499134

عاطفه عباسی کلیمانی*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2643465

دکتر فاطمه فلاح تفتی*/ استادیار گروه فقه دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2880731

دکتر زهرا لامع*/ استادیار گروه فقه دانشگاه رفاه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32459146

دکتر مریم‌السادات محقق داماد*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3601341

دکتر بشری محمدی فرد/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دکتر رقیه‌السادات مؤمن*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32668527

دکتر معصومه مظاهری / استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

دکتر صدیقه مهدوی کنی*/ دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32620924

دکتر المیرا نقی زاده باقی/ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

دکتر مریم ورزدار/ دکتری فقه و اصول /سطح 4 حوزه