اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1040
تعداد پذیرش 199
تعداد عدم پذیرش 685
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 356

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 322
تعداد مشاهده مقاله 428376
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 151 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 141 روز
درصد پذیرش 19 %