اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1000
تعداد پذیرش 192
تعداد عدم پذیرش 672
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 353

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 303
تعداد مشاهده مقاله 405632
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 153 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 142 روز
درصد پذیرش 19 %