کاربرگ تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی

کاربرگ تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی، توافقنامه‏ ای است که نویسنده(گان) یک مقاله در رابطه با انتشار مقاله اعلام می ‏کنند و به رعایت موارد زیر اقرار داشته و همچنین به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه تهیه و ارائه شده است:

1.    نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این کاربرگ را امضا و تأیید کرده و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. همچنین اعلام داشته مقاله در نتیجه فعالیت‌های تحقیقاتی اینجانب و همکاران تهیه و تحریر گردیده و حقوق کلیه افرادی که به‌نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته‌اند، رعایت شده است.

2.    مسئولیت علمی، حقوقی و سیاسی -از جمله درستی و نادرستی مطالب- به‌عهده تمامی نویسندگان است و نشریه هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

3.    مسئولیت حقوقی درج نکردن نام و نام‌خانوادگی سایر پژوهشگران و درج مشخصات در مقاله برعهده نویسنده مسئول است، زیرا مکاتبات دفتر نشریه با نویسنده مسئول صورت خواهد گرفت.

4.    به‌طور کامل از اخلاق نشر، ازجمله سرقت ادبی، سوء‌رفتار، جعل‌داده‏ ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز شده است.

5.    این اثر قبلاً در جای دیگری منتشر نشده و هم‌زمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است.

6.    در صورتی‌که نویسنده مسئول پس از شروع مراحل داوری از چاپ مقاله انصراف حاصل نماید، هزینه داوری حسب اعلام دفتر نشریه قابل قبول بوده و توسط نویسنده مسئول پرداخت می‌شود.

7.    در صورتی‌که مقاله حاصل از طرح پژوهشی، پایان‌نامه، رساله و... در سازمان و یا مراکز علمی باشد، نویسنده مسئول موظف به درج اطلاعیه یا قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش در مقاله هستند.

8.    منافع تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجه و مبلغی دریافت یا پرداخت ننموده‏اند.

9.    در جریان اجرا و تهیه مقاله، کلیه ضوابط و مقررات کشوری و اصول اخلاق پژوهشی و حرفه‌ای مرتبط با موضوع تحقیق ازجمله حقوق آزمودنی‌ها، سازمان‌ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین و نیز دستورالعمل تخلفات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و منشور اخلاقی دانشگاه مطالعه و رعایت شده است.

10.   کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و... مقاله از نویسنده(گان) به نشریه محول گردیده است و نشریه مجاز است مقاله را به شرط ذکر نام نویسنده(گان) بدون محدودیت و به شکل دسترسی باز (Open Access) استفاده و توزیع نماید و نیاز به دریافت هیچ اجازه‌ای از سوی نویسنده(گان) و مؤسسه حامی یا مرکز فعالیت ایشان نیست.

سایر شرایط:

1.    ترتیب نویسندگان و مشخصات آنها در مقاله، فقط با توجه به اظهارت ثبت‌شده نویسنده مسئول در پروفایل مقاله و نظر نهایی اعضای هیأت تحریریه است و به‌هیچ وجه قابل تغییر نیست.

2.    درج ایمیل دانشگاهی (ISU) برای اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام الزامی است. همچنین توصیه می‌گردد سایر نویسندگان از ایمیل مراکز علمی (دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده و امثالهم) استفاده نمایند.

3.    مقاله با توجه به اصول مندرج در راهنمای تدوین و ارسال نشریات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تهیه و تنظیم شده است.

بلی ¨

خیر ¨

 آیا نویسندگان یا مؤسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

درصورتی‌که پاسخ بله است، توضیحات در نقطه‌چین نوشته شود: ...............................................................................................................................................................................................................................................

بلی ¨

خیر ¨

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

درصورتی‌که پاسخ بله است، توضیحات در نقطه‌چین نوشته شود: ...............................................................................................................................................................................................................................................

بلی¨

خیر¨

 آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

درصورتی‌که پاسخ بله است، توضیحات در نقطه‌چین نوشته شود: ...............................................................................................................................................................................................................................................

بلی ¨

خیر ¨

 آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری‌های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تأیید اخلاق نشر باشد؟

درصورتی‌که پاسخ بله است، توضیحات در نقطه‌چین نوشته شود: ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

نام نویسنده مسئول: ........................................................................................؛ آدرس پست الکترونیکی: ................................................................................................؛ تلفن: ...............................................؛

عنوان مقاله (فارسی): ...........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................:Article Title (English).

در صورت نیاز به توضیحات، موارد در نقطه‌چین نوشته‌ شود:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

/نویسنده مسئول اعلام می‌دارد چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن و جبران خسارات را می‌پذیرم و نشریه مجاز است با اینجانب مطابق با/ /ضوابط و مقررات «جمهوری اسلامی ایران» برخورد نموده و هیچ‌گونه ادعایی نخواهد داشت و نشریه و دانشگاه امام صادق علیه‌السلام هیچ‌گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد./

 

نویسنده مسئول

تعهدنامه تکمیل شده و دارای امضای خودکاری یا الکترونیک به صورت اسکن با کیفیت در زمان ارسال مقاله، ارسال شود.

 

تاریخ .............................      امضا 

تکمیل و درج امضا در کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» ضروری است.