منتخب هیات داوران سال 1400

منتخب هیات داوران شماره 74 بهار و تابستان 1400

مدیر داخلی: دکتر مریم السادات محقق داماد

زهرا آل اسحاق خوئینی*/ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)
https://publons.com/wos-op/researcher/4630971/zahra-ale-es-hagh/peer-review/

 

مهزاد صفاری‌نیا*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه رفاه
publons.com/wos-op/researcher/5390323/mahzad-saffarinia/

سیامک ایرانی/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد تبریز

 

عاطفه عباسی کلیمانی* / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/4829465/atefeh-abbasi/

حمیدرضا بهروزیزاد*/ استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

 

اعظم غیاثی ثانی / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

کبری پورعبدالله*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/5387900/kobra-poorabdollah/peer-review/

 

فاطمه کاظمپورفرد / مربی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

هاله حسینی اکبرنژاد/ دکتری حقوق بین الملل

 

فاطمه فلاح تفتی* / استادیار گروه فقه دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/wos-op/researcher/4821002/fateme-fallah-tafti/

منیر حقخواه*/ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/5418036/monir-haghkhah/

 

زهرا لامع* / استادیار گروه فقه دانشگاه رفاه

https://publons.com/wos-op/researcher/5380813/zahra-lame/

زهره خانی*/ استادیار پژوهشکده امام خمینی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GPT-3039-2022

 

مریم‌السادات محقق داماد* / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/4829770/maryam-ul-sadat-mohaghegh-damad/

عاطفه ذبیحی بیدگلی* / دکتری حقوق خصوصی

https://publons.com/wos-op/researcher/5425803/atefeh-zabihi-bidgholi/

 

بشری محمدی فرد / استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

زهرا راستی/ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/5423170/zahra-rasti/

 

زهرا یوسفی / دکتری حقوق

شهره روشنی* / استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)

https://publons.com/wos-op/researcher/3685449/shohre-rowshani/

 

صدیقه مهدوی کنی*/ دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

محیا صفاری نیا*/ استادیار گروه  حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/5420216/mahya-saffarinia/

 

 رقیه سادات مومن*/ استادیار گروه  حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/5423836/roghayeh-sadat-momen/

 

منتخب هیات داوران شماره 75 پاییز و زمستان 1400

مدیر داخلی: دکتر مریم السادات محقق داماد

زهرا آل اسحاق خوئینی*/ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)

https://publons.com/wos-op/researcher/4630971/zahra-ale-es-hagh/peer-review/

مهزاد صفاری‌نیا*/ استادیار گروه حقوق دانشگاه رفاه

publons.com/wos-op/researcher/5390323/mahzad-saffarinia/

سیامک ایرانی/ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد تبریز

عاطفه عباسی کلیمانی* / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

حمیدرضا بهروزیزاد/ استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

https://publons.com/wos-op/researcher/5389957/hamidreza-behroozi-zad/

اعظم غیاثی ثانی / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/5423214/azam-ghiasi-sani/

کبری پورعبدالله*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/5387900/kobra-poorabdollah/peer-review/

فاطمه کاظمپورفرد / مربی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

هاله حسینی اکبرنژاد/ دکتری حقوق بین الملل

فاطمه فلاح تفتی* / استادیار گروه فقه دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/wos-op/researcher/4821002/fateme-fallah-tafti/

منیر حقخواه*/ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/5418036/monir-haghkhah/

زهرا لامع* / استادیار گروه فقه دانشگاه رفاه

https://publons.com/wos-op/researcher/5380813/zahra-lame/

زهره خانی*/ استادیار پژوهشکده امام خمینی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GPT-3039-2022

مریم‌السادات محقق داماد* / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/4829770/maryam-ul-sadat-mohaghegh-damad/

عاطفه ذبیحی بیدگلی* / دکتری حقوق خصوصی

https://publons.com/wos-op/researcher/5425803/atefeh-zabihi-bidgholi/

بشری محمدی فرد / استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

زهرا راستی/ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

https://publons.com/wos-op/researcher/5423170/zahra-rasti/

زهرا یوسفی / دکتری حقوق