تماس با ما

تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی  دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

    تلفن     70-69-67-22131866            4 ـ 22094901 ـ   داخلی 221 -220
نمابر 22065437    صندوق پستی 111ـ 14655

   flj@isuw.ac.ir     flj@isu.ac.ir                          www.isuw.ac.ir


CAPTCHA Image