اهداف و چشم انداز

هدف اصلی دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده

دو فصلنامه علمی "فقه و حقوق خانواده" اولین نشریه تخصصی در حوزه فقه و حقوق خانواده در کشور است که با همت گروه های علمی فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران  راه‌اندازی گردید. و در حال حاضر با  با انجمن های علمی "فقه و حقوق خانواده ایران" و "حقوق پزشکی ایران" تفاهم نامه همکاری علمی منعقد نموده است.

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده با هدف انتشار مقالات پژوهشی مسأله محور، مقایسه‌ای و میان رشته‌ای در گستره فقه و حقوق خانواده و پاسخ گویی به شبهات، چالش‌ها و نیازهای موجود در این گستره به چاپ می رسد.

از دیگر اهداف این دو فصلنامه:

- آشناساختن محققان به ویژه بانوان پژوهشگر با حوزه های تحقیقاتی فقه و حقوق اسلامی

ایجاد زمینه رشد محققان جهت شناخت مبانی فقهی و الگوهای رایج با تأملی نو و بنیادی در علوم اسلامی

- بررسی نقادانه و مقایسه ای در مفاهیم حقوق اسلامی و سایر مکاتب غربی

 - تعامل علمی و ترویج تفکر خلاق و نقاد؛ با تاکید بر مطالعات مذهبی، فقه و حقوق خانواده  

. چشم انداز 

نشریه علمی فقه و حقوق خانواده در چشم انداز آینده به عنوان نشریه ای مرجع در سطح داخلی و خارجی مطرح خواهد بود که در تبیین گفتمان فقهی و حقوقی خانواده در ابعاد مختلف پیشگام بوده و مجال مناسبی را برای طرح نظریه های جدید و راهبردهای نوین برای خانواده با رویکرد اسلامی  پیشنهاد می دهد.

. سیاست ها

  1. انتشار مقالات برآمده از تحقیقات علمی و دربردارنده نتایج نوآورانه در گستره فقه و حقوق خانواده
  2. انتشار مقالات انتقادی که زمینه‌ها، موضوعات یا راه‌حل‌های نوینی را در عرصه فقه و حقوق خانواده مطر ح می‌سازند.
  3. انتشار مقالاتی که به شناسایی و طرح مسائل نوین در ارتباط با فقه و حقوق خانواده متناسب با شرایط نوین جامعه کمک می‌نمایند.

 در حال حاضر این مجله با همکاری انجمن علمی "فقه و حقوق خانواده ایران" , "انجمن علمی حقوق پزشکی ایران" منتشر می شود.

- تبیین مفاهیم کاربردی نظام حقوق خانواده با رویکردی بر عملکرد محاکم و دادگاه ها؛

-طرح و بررسی مقوله‌های کیفری نظام حقوقی خانواده با تکیه بر جرایم علیه اطفال، زنان و نظام خانواده؛

-نقد و پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به حقوق خانواده در اسلام؛

-فلسفه حقوق و فقه با رویکردی به مسائل خانواده؛

-تعارض قوانین داخلی و بین المللی در دعاوی خانوادگی و ارائه راه حل‌ها؛

-فقه اهل سنت و حقوق کشورهای اسلامی در زمینه مسائل خانواده؛

-وضع کشورهای اسلامی یا مسلمان‌نشین و قوانین آن‌ها در حوزه خانواده.

-بررسی مقایسه‌ای مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی با نظام حقوقی اسلام در حوزه حقوق افراد در خانواده؛

-مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب؛

- ساختارشناسی نظریه ها، تفکرات و جریان‌های حاکم بر نظام خانواده در  اسلام و غرب ؛

-مطالعات انتقادی در حوزه فمنیسم و تأثیر آن در نظام حقوق خانواده  در غرب؛

- آسیب شناسی مسائل خانواده در نظام حقوقی اسلام و غرب.