منتخب هیات داوران سال 1398

منتخب هیات داوران شماره 70 بهار و تابستان1398

مدیر داخلی: دکتر زهره خانی

راحله الیاسی / استادیار دانشگاه علوم انتظامی

کبری پور عبدالله / استادیار  گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

زهره خانی/ استادیار پژوهشگاه امام خمینی

عاطفه عباسی / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) کلیمانی

اعظم غیاثی ثانی / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

بشری محمدی فر / مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

سعید نظری توکلی / دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران

 

منتخب هیات داوران شماره 71 پاییز و زمستان 1398

مدیر داخلی: دکتر زهره خانی

هاله حسینی اکبرنژاد / دکتری تخصصی حقوق بین الملل

کبری پور عبدالله / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا راستی / استادیار گروه فقه و حقو ق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

فریده سعیدی / مربی پژوهش دانشنامه جهان اسلام

هاجر کاظمی افشار / مربی بنیاد دائرة المعارف اسلامی

بشری محمدی فر / مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مریم منوچهری / دکتری تخصصی حقوق

رقیه السادات مومن / استادیار گروه  حقو ق دانشگاه امام صادق(ع)