منتخب هیات داوران سال 1399

منتخب هیات داوران شماره 72 بهار و تابستان 1399

مدیر داخلی: دکتر فاطمه فلاح تفتی

مریم ابن تراب / دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال

سهیلا رستمی / استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان

احمدعلی قانع / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

عاطفه عباسی کلیمانی* / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

حمیدرضا بهروزیزاد/ استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

اعظم غیاثی ثانی / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

کبری پورعبدالله*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

فاطمه کاظمپورفرد / مربی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

هاله حسینی اکبرنژاد/ دکتری حقوق بین الملل

فاطمه فلاح تفتی / استادیار گروه فقه دانشگاه علامه طباطبائی

منیر حقخواه*/ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا لامع* / استادیار گروه فقه دانشگاه رفاه

زهره خانی/ استادیار پژوهشکده امام خمینی

مریم‌السادات محقق داماد* / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

عاطفه ذبیحی بیدگلی / دکتری حقوق خصوصی

مهرشاد شبابی / دانشیار دانشگاه جامع امام حسین دماوند

زهرا راستی/ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا یوسفی / دکتری حقوق

فائزه عظیم زاده اردبیلی/ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

صدیقه مهدوی کنی*/ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

معصومه مظاهری / دانشیار دانشگاه شهید مطهری

مریم منوچهری / دکتری تخصصی حقوق

مریم ورزدار /مربی

 

 

منتخب هیات داوران شماره 73 پاییز و زمستان 1399

مدیر داخلی: فاطمه کاظم پور فرد

محمد پارسا / دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی

زهرا یوسفی / دکتری حقوق

حمیدرضا بهروزی زاد / استادیار موسسه آموزش عالی مازیار

عاطفه عباسی کلیمانی* / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

کبری پورعبدالله*/ استادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا لامع* / استادیار گروه فقه دانشگاه رفاه

هاله حسینی اکبرنژاد / دکتری تخصصی حقوق بین الملل

فائزه عظیم زاده اردبیلی / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

منیر حق خواه / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

اعظم غیاثی ثانی / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

زهرا راستی / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

فاطمه فلاح تفتی /  استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

سهیلا رستمی / استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان

مهرشاد شبابی / دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

مریم‌السادات محقق داماد* / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

رقیه السادات مومن / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

مهشیدسادات طبایی / هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد الکترونیکی

راحله الیاسی / استادیار دانشگاه علوم  انتظامی