تحلیل حقوقی طرح حق‌الثبت بر مهریه‏های بالای 14 سکه طلا با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد امارات متحده عربی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران. تهران. ایران

چکیده

تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق‌‏الثبت بر مهریه‏‌های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده­است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می‏‌شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح‌هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می‏آورد باعث می‏شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی‏محلی و بی‏رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می‏شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه­‌های گزاف و غیر منصفانه می­شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح‌هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع­آوری منابع از طریق کتابخانه­ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می­‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Registration Fee Bill of Dowry over 14 Gold Coins Compared with the Couple's Financial System in France

نویسندگان [English]

  • maryam khanzadehpoor 1
  • Abbas Karimi 2
1 PhD student in private law, Islamic Azad University, United Arab Emirates branch, Dubai, United Arab Emirates
2 Professor in Department of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ratifying a bill in the Judicial Commission of Islamic Consultative Assembly (Majlis) on setting registration fee of Dowry over 14 gold coins in the time of registering marriage contract (Nikah), each spouse 50% , and depositing it into the Fund of Providing Dowry for Needy Couples, has put the family law on the threshold of drastic transformation. Although this change is made to serve the legal institution of marriage and reduce the amount of dowry as well as facilitate the marriage process, but its functionality is under serious doubt and even it appears that its negative consequences far outweigh any positives. Bills ratified without considering the rights of the parties in the marriage contract not only could provide a platform for men to abuse but also create unfavorable situation for women and causes girls and women as well as men be reluctant towards the marriage compared to the past. This is the fact that women may assume that marriage not only limit their freedoms, but also their life could also be faced with financial and economic threats. Thus, they gain fewer financial benefits in their common life and in order to get rid of a wrong and unsuitable marriage, they must sacrifice their ownership and sustainheavy and unfair costs. Therefore, it is highly recommended for new bills, while holding a compressive approach towards liberty and contractual rights, to provide the goals of the legal system and secure the rights of both parties. Consequently, the current study by descriptive- analytic approach and by collecting data from the library sources, while attempts to survey the fundamental and legal aspects of this bill, also provides solutions and suggestions with the view on the couple's legal system of in France.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 14 gold coins
  • legal analysis
  • Dowry
  • marriage
  • registration fee bill
قرآن مجید
ابن بابَوَیْه قمی، ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی (381 ق). من لایحضره الفقیه. ج3، قم: انتشارات الکتب الاسلامیه.
حر عاملی، محمد بن حسن (1367) وسائل الشیعه. ج 6. : چاپخانه اسلامیه.
حسینی، سید محمدباقر (1388). «وضعیت اجرای مهریه و طلاق پس از نزدیکی». ماهنامه دادرسی، (76)، ص 37ـ39.
روشن، محمد (1393). حقوق خانواده. تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول.
شهیدی، مهدی (1377). مجموعه مقالات حقوقی. تهران: انتشارات حقوقدانان، چاپ دوم.
صفایی، حسین؛ امامی، اسدالله (1380). مختصر حقوق خانواده. :  نشر دادگستر، چاپ چهارم.
عمید، حسن، (1359)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارت امیرکبیر، چاپ نوزدهم.
کاتوزیان، ناصر (1394). حقوق خانواده، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.
کریمی، عباس (1397). چهل گفتار حقوقی. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.
الماسی، نجاد علی؛ محمدی، مرتضی (1381). «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه». مجله نامه مفید، (23)، ص 117ـ147.
محقق داماد، سید مصطفی (1381). بررسی فقهی حقوق خانواده. ج 9. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
مراغه‏ای، میرفتاح (1418 ق ج). عناوین. قم: انتشارات النشراسلامی، چاپ اول.
مظفری، مصطفی (1387). «وضع مالیات بر مهریه و آثار آن بر نهاد خانواده». فصلنامه خانواده پژوهی، 14(16)، ص 553ـ 564.
منوچهریان، مهرانگیز (1342). وضع حقوق زن در جهان و طرح قانون خانواده. تهران: انتشارات اتحادیه زنان حقوقدان ایران.
موسوی خمینی، روح الله (1368). تحریر الوسیله. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
میرزای قمی، ابوالقاسم (1357). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.
پایگاه خبری ابن سینا، کد خبر 1401030201731، 3 خرداد 1401
پایگاه خبری ایمن 3 خرداد 1401
پایگاه خبری اختیار 6 ماهه اخیر
مواد 1387 تا 1581 قانون مدنی فرانسه.
- Encyclopedie, Dalloz, droit civil régimes matrimoniaux, Paris, Edition Dalloz, 1975.
- Henri et Leon Mazand, Leçons de Droit Civil : Régimes Matrimoniuax, Paris, Edition Montchrestiem, 5ème Edition, 1982.         
-J.Masson and S.Mc Rentney (1997) Principles of Family Law.Sweden.Sweet and Maxwell. Sixth Edition