مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 : کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا وجرم شناسی، - دانشکده حقوق ، الهیات وعلوم سیاسی ، دانشگاه ازاد واحد تبریز و(واحد علوم تحقیقات آذربایجان

2 دکترای حقوق جزا وجرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

چکیده

نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌­ها­ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم­‌ های سیاست جنایی کشور­‌ها واقع‌ شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم­ های جنایی و نظریه‌ پردازی‌­ های جرم‏ شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه‌های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه‌ کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان «مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال» شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به‌ عنوان ریشه‌ ای­‌ترین و اصولی‌ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست‌های نوین «گروه‌ محور» می‌زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت­ریسک» به‌عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف‌ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک ­­مدار به ارائه­ راهکار­های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش‌ های پیشگیری زودرس است که می­ تواند به عنوان تخصصی‏ ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد ­­مدار» با پیش‏ رسی غیر­­­کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می‌ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Litigation Procedure in the new family protection Act from the perspective of special principles governing litigations

نویسندگان [English]

  • Somayeh Rahimian Guar 1
  • reza fani 2
1 First author profile: Master student of criminal law and crime ,Department of criminal law and crime, faculty of law Theologyand political science, Tabriz Branch, Islamich Azad University ,TABRIZ ،Iran, Department of criminal
2 PhD in criminal law and crime university of Tehran, Assistant professor , Law group ,schoole of Theology and Islamic Encyclopendia, Shahid Madani university of Azarbaigan Tabriz -Iran
چکیده [English]

Nowadays the majority of court cases belong to the family lawsuit. lawsuits cover most of the cases brought before the judiciary. The importance of the family and its profound impact on the community and the requirements of family, necessitates the establishment of some principles regarding family lawsuit. Establishing new rules however requires building new family litigation procedure as the civil law cannot meet the obligatory requirements in the family cases consideration namely quick, easy and precise assistance. The new family protection Act was approved to resolve the existing problems however to some extent it changed the rules of civil procedure and in some cases brought about innovations. Nonetheless,  reflection over substantial issues has caused a gap between the newly codified Act and its initial purpose. In this article with explaining the principle of family litigation and by reviewing the Act and studying other legal systems such as France and England, we study the procedure governing the family cases from the perspective of the given principles. the study approves the efficiency of the new family protection Act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family court
  • Family protection Act
  • Family action
  • Family procedure
 پاکنهاد،امیر، سیاست ­جناییریسکمدار(1390)،تهران،نشرمیزان، چاپ اول
جانجان، فاطمه و امیرحمزه HYPERLINK "http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%C7%E3%ED%D1+%CD%E3%D2%E5+%D3%C7%E1%C7%D1%D2%C7%ED%ED*"سالارزایی، «سیاست­جناییبرگرفتهازآیاتقرآنکریم» (1390)،فصلنامهمطالعاتپیشگیریازجرHYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6128&Number=21&Appendix=0&lanf=Fa"مHYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6128&Number=21&Appendix=0&lanf=Fa" HYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6128&Number=21&Appendix=0&lanf=Fa"،HYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6128&Number=21&Appendix=0&lanf=Fa" HYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6128&Number=21&Appendix=0&lanf=Fa"سالششم،شمارهHYPERLINK "http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6128&Number=21&Appendix=0&lanf=Fa"HYPERLINK http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6128&Number=21&Appendix=0&lanf=Fa21، ص99ـ118
جان گراهام، «تأثیرمداخلههایزودهنگامروانشناختی،اجتماعیدرپیشگیریازبزهکاری»(1383)،ترجمه یاسمن خواجه نوری،مجلهحقوقیدادگستری،ش48ـ49
 جعفریلنگرودی،محمدجعفر ، ترمینولوژیحقوقی(1373)، انتشارات  گنج دانش.
جهانی،ارشد، مطا لعهجرم­شناختیحبسخانگیاطفالونوجوانان(1394)،پایاننامهفارسی،کارشناسیارشدحقوقجزا،دانشگاهآزادتبریز
چرچیانبیابانی، نگین، مدیریت­ریسکجرمدرسیاست­جناییایرانواسنادبین‏المللی (1394)،پایاننامهکارشناسیارشدحقوقجزا،دانشگاهسراسریتبریز
خانعلی‏پوروسکینه اجارگاه، پیشگیری  فنیازجرم درآمدیبرمدیریتجرمشناختیریسکجرم(1390) ،تهران، میزان
رایجیاناصلی،مهرداد، «رهیافتینوبهبنیانهاینظریپیشگیریازجرم»(1383)، مجلهحقوقیدادگستری،شماره49
رجبیپور،محمود، مبانیپیشگیریاجتماعیازبزهکار یاطفالونوجوانان(1387)،نشرفقهی. چاپ اول
رحیمینژاد،اسمعیل،جرمشناسی(1388 و1395)،تبریز، فروزش، چاپاول
رضوانی،سودابه، مدیریتانسانمدارریسکجرم(1391) ، تهران،نشرمیزان، چاپاول
شامبیاتی،هوشنگ، بزهکاریاطفالونوجوانان(1395)،تهران،نشرمجد. چاپاول
شاملو،باقر، عدالتکیفریواطفال(1390)،  تهران، انتشاراتجنگل، چاپاول
صاحبجمع،لیلا، پیشگیریزودرسازبزهکاریدرسیاستجناییایرانوسازمانمللمتحد (1390)،پایاننامهکارشناسیارشدحقوقجزا،دانشکدهعلومانسانیواجتماعیگروهحقوقدانشگاهتبریز
طه،فریده،بررسیکنگرههایپیشگیریازجرموعدالتکیفریسازمانمللمتحد/نوجواناندرمعرضخطربزهکاری(1390)، تهران،نشرمیزان
عباچی،مریم،«پیشگیریازبزهکاریوبرهدیدگیکودکان»(1383مجلهحقوقدادگستری،شماره47
عباسی،مجتبی،بزهکاریاطفال(1394)،تهران، نشرمجد، چاپاول
کوشا،مختار، «پیشگیریغیرکیفریازوقوعجرم ازتئوریتاعمل»، فصلنامهعلمیتخصصیدانشانتظامیکهکیلویهوبویراحمد(1393)،دورههفتم. شماره15
لازرژ،کریستین،درآمدیبرسیاستجنایی(1392)،ترجمهعلیحسیننجفیابرندآبادی،  تهران، میزان، چاپچهارم
متولیزاده،نفیسه،«پیشگیریرشدمدار»(1386)،فصلنامهمطالعاتپیشگیریازجرم،سالدوم،  شمارهدوم
محمدنسل،غلامرضا، «رویکردهایپلیسیبرایپیشگیریازجرم»(1387)، فصلنامهمطالعاتپیشگیریازجرم،سال دوم
مدنیقهفرخی،سعید وامیرحمزهزینالی،  آسیبشناسیحقوقکودکاندرایرانباتأکیدبرکودکآزاری،تهران، میزان
مسعودی فر،رضا، »مصاحبهمعاونپیشگیریازوقوعجرمدادگستریتبریز«،  خبرنامهفارس،شمارهخبر/6002/ع/چ3000/
معظمی،شهلا، بزهکاریکودکانونوجوانان(1388و1393)، تهران، نشردادگستر، چاپاولوچاپدهم
مهدوی،محمود، پیشگیریازجرم پیشگیریرشدمدار(1390)، تهران، سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانی دانشگاه‏ها (سمت)،مرکزتحقیقوتوسعهعلومانسانی، چاپاول
مؤذنزادگان،حسنعلی، کودکانونوجوانانمعارضباقانونوواکنشهایاجتماعیدرعلومجنایی(1383)،مجموعهمقالاتدرتجلیلازاستاددکترمحمدآشوری،تهران، انتشاراتسمت
نجفیتوانا،علی، نابهنجاریوبزهکاریاطفالونوجوانان(1390)،تهران، انتشاراتآموزشوسنجش، چاپپنجم
نیازپور،امیرحسن، «گفتمانپیمانحقوقکودکدرزمینهپیشگیریازبزهکاری»(1391) ، پژوهشنامهحقوقکیفری،شماره6
هاتفی،محمدعلی، «بررسیمقایسهایروشهایکنترلوپایشریسکپروژهها»(1386)،تهران،گروهپژوهشیآریانا، سومیناجلاسبینالمللیمدیریتپروژه
هوارد، جان،«پیشگیریازجرمازطریقتوسعهاجتماعی»(1383)، ترجمه حسینغلامی،مجلهپژوهشحقوقوسیاست،شماره11
وظیفه،علیرضا، جنسیتوبزهکاریبانگاهیبهقوانینکیفریایران(1391)،باشهلامعظمی،تهران،  کتابآوا، چاپدوم
Farrington and Welsh, (2008) early development crime prevention in sholomo gioro shoham, international handbook of penology and criminal justice
Moffat, K.H. and Maurutto, P. (2003), youth risk / need Assessment: An Overview of Issues and Practices (1998), Torento University
National crime prevention (Australia), (1999) Pathways to perevention, developmental and early intervention approaches to crime in Australia, Full report
Sagant, Valeri and Shaw, Margaret (2010), international report on crime prevention and community safety: trends and perspectives, ICPC publication, Un, handbook on the Crime Perevention guidelines (making them work)(2010) ,Un publication