نقش رسانه‌ها بر فرهنگ کنترل موالید با رویکرد فقهی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

عصر کنونی «عصر ارتباطات و رسانه» نام گرفته است، و رسانه‏ها نقش بسیار مؤثری در فرهنگ‌سازی و نهادینه ساختن ارزش‌ها در جامعه دارند. یکی از مباحث مهم و مطرح در جامعه کنونی، مسأله توالد و تناسل میان مسلمین از نظر کمی و کیفی است. .با توجه به شرایط فعلی کشور و نیز مشاهده تبلیغات رسانه‏های غربی بر تحدید و کاهش جمعیت مسلمانان، تبیین نقش رسانه‏های اسلامی و مسؤولیت آن‏ها در آگاهی بخشی و اشاعه فرهنگ کثرت موالید در کشورمان ضروری است. از این رو مقاله حاضر، به دنبال یافتن جایگاه رسانه در فقه اسلامی است. تأسیس رسانه در اسلام جایز است، منتهی با عنایت به نقش مؤثر و ضروری رسانه در عصر حاضر و مداقه در آیات و روایات و ادله‌ای مانند وجوب جهاد و دفاع از دین و وجوب اعتلای اسلام و با نظر به این‌که رسانه از مهم‌ترین ابزار اعتلای اسلام و نیز بارزترین ابزار جنگ نرم دشمن علیه اسلام است، از باب وجوب دفاع مقابل جنگ دشمن واجب است بتوانیم کثرت کمی و کیفی توالد را در جهت اعتلای اسلام میان افراد جامعه نهادینه سازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Infraction of Media on The Calture of Controling Offspring

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • Fiqhe
  • Generational Control
  • Nurture
  • Islamic Science