مقررات مربوط به خانواده در قانون مدنی ایران

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

مدرس دانشگاه امام صادق ع

چکیده

خانواده به لحاظ اهمیتی که در زندگی شخصی و اجتماعی انسان دارد، در تمام جوامع بشری مورد توجه خاص قانونگذار بوده، به تناسب مبانی فکری و اخلاقی آن جوامع از حمایت‌های قانونی برخوردار گشته است. در ایران نیز قانونگذار بر مبنای شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره در پی وضع قوانین بهتر در ارتباط با خانواده بوده است؛ هر چند این هدف همواره بطور کامل تحقق نیافته است.
مقاله حاضر، نخست خانواده و ویژگی مقررات مربوط به آن را با بررسی ماهیت قوانین امری، تکمیلی و ارشادی به بحث می‌گذارد و ضمانت اجرای هر یک از آنها را بیان می‌کند و سپس به تحولات قانونگذاری در خصوص آیین دادرسی خاص مربوط به خانواده می‌پردازد و با ارائه نمونه‌هایی از تحول این قوانین و نقد حقوقی آنها نتیجه می‌گیرد که در تقنین قوانین مربوط به خانواده باید تمام جوانب دینی، فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناسی در نظر گرفته شود و با متخصصان و خبرگان قانونگذاری مشورت گردد تا از آسیب‌های ناشی از ضعف قانونگذاری یا افراط و تفریط در آن پیشگیری گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Family Law with in Iranian Civil Law

نویسنده [English]

 • Irandokht Nazari
Lecturer of Imam Sadiq University Girl's College
چکیده [English]

The family, due to it's significance in private and social life, has been important for the legistlators in all kinds of societies and communities. In accordance with the principles of thoughts and ethics of those communities, it has enjoyed legal support. Legislators in Iran have been trying to legislate better laws in relation to the family based upon Islamic principles and the constitutional law of the Islamic Republic of Iran but it has not succeeded. The writer while studying the family and it's particular rules and regulations the writer tries to analyse the nature of mandatory, optional and conditional laws, what guarentee is there that they will be implemented. The legistlative changes regarding procedural law in respect to family is also studied. While presenting some of the new changes in law and it's legal criticism, we draw the conclusion that all religious cultural, social  and it's psychological aspects should be taken into consideration and having consulted with experts and legistlators are also adviced  in order to prevent the legistlative weak points and stop going to extreme lengths.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family
 • Law
 • imperative
 • Guidance
 • change
 • Revolution

عنوان مقاله [العربیة]

قوانین الأسرة فی القانون المدنی الایرانی

چکیده [العربیة]

نظراً إلى أهمیة الأسرة فی الحیاة الفردیة و الاجتماعیة للإنسان, قد اهتمّ المقننون فی جمیع المجتمعات البشریة, من هنا حظیت الأسرة بدعم قانونی وفقاً للأسس الفکریة و الأخلاقیة السائدة فی تلک المجتمعات, و فی ایران أیضاً نلاحظ أنّ المقنن کثیراً ما کان یحاول أن یضع قوانین أفضل من ذی قبل للأسرة على أساس الشریعة المقدسة للإسلام و دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة و لو أنّ هذا الهدف لم یتحقق بشکل کامل دائماً.
یناقش المقال فی البدایة موضوع الأسرة و خصوصیات القوانین و المقررات الخاصة بها من خلال دراسة طبیعة القوانین الآمرة و المتممة و الإرشادیة و یبیّن السبل التضمینیة لتنفیذ و تطبیق کل منها, ثم یتطرّق الى التطورات التی حدثت فی مجال التقنین، و خاصة فیما یتعلّق بنظام القوانین الخاصة بالأسرة. و یستنتج من خلال عرض نماذج من تطورات هذا القانون و نقدها حقوقیاً, أنّه یجب رعایة جمیع الجوانب الدینیة و الثقافیة و الاجتماعیة و النفسیة فی تشریع القوانین المتعلقة بالأسرة و أن یتمّ التشاور فی هذا المجال مع ذوی التخصّص و الخبراء فی مجال التشریع لیتم الحیلولة دون حدوث المشاکل الناتجة عن ضعف التقنین الناجم عن الإفراط و التفریط .

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الأسرة
 • القانون
 • القوانین الآمرة، القوانین الإرشادیة، التقنین
 • التطور