پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی

دوره 24، شماره 71، آذر 1398، صفحه 103-125

10.30497/flj.2019.74171

علیرضا میرکمالی؛ محسن حمیدی پور


شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی ـ حقوقی و فروعات آن

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 103-127

10.30497/flj.2021.240941.1663

محسن ناظمی زاده؛ مریم السادات محقق داماد


دعاوی زوجین در رجوع

دوره 23، شماره 69، آذر 1397، صفحه 105-120

10.30497/flj.2018.71501

بنت الهدی جعفری نجف آبادی؛ علی تولّائی


نسب طفل شبیه سازی شده در نظام حقوقی اسلام

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 109-130

10.30497/flj.2010.39996

محدثه معینی فر؛ فریبا حاجی علی


مطالعة تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 115-85

10.30497/flj.2021.239001.1563

فاطمه همتی حاجی پیرلو؛ رقیه سادات مومن


تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 119-141

10.30497/flj.2017.63801

فاطمه قدرتی؛ مجتبی عظیم پناه


آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده

دوره 23، شماره 68، تیر 1397، صفحه 125-151

10.30497/flj.2018.68758

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا جلالی


بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 127-142

10.30497/flj.2017.67475

اعظم غیاثی ثانی


حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 131-155

10.30497/flj.2013.40820

کبری پورعبدالله


معیار نفقه زوجه

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 131-147

10.30497/flj.2022.62027

قدرت اله نیازی؛ علی رمضانی