دعاوی زوجین در رجوع

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

2 گروه فقه و حقوق اسلامی پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

یکی از احکام طلاق از نوع رجعی، رجوع در زمان عده استو مطلق می‌تواند با رجوع، به زندگی با همسرش ادامه دهد. رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد. ممکن است  بین زوجین در این زمینه اختلاف شود. به دلیل گسترش طلاق در جامعه امروزی، رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت دارد؛ از سوی دیگر، قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است. پژوهش حاضر به بررسی نظریه‏های موجود در مذاهب پنجگانه در خصوص اختلاف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راه‏حل‏های آن با مبانی فقهی و اصولی پرداخته است. گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‏ها و ایجاد وحدت رویه میان قضات می‏گردد. همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب، موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است. البته مقصود در این پژوهش، ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است. نتیجه حاصل تحقیق عبارت است: در اختلاف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته می‏شود و در برخی موارد، نیازمند سوگند اوست. طلاق یکی از مهم‏ترین اسباب انحلال نکاح است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Claims of couples in Revocable divorce

نویسندگان [English]

  • Bentol hoda Jafari najaf abadi 1
  • Ali Tavallaei 2
1 MSc, Student, Yazd Campus University of Yazd, Iran
2 Associate Professor, Faculty Member, College of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Islamic jurisprudence and Islamic Law, Yazd University
چکیده [English]

In revocable divorce, the divorcer can continue living with his wife through reversion during waiting period (iddah). Although the terms and conditions of revocable divorce is mentioned in Islamic jurisprudence, Iran’s Civil law which is based on Imamieh jurisprudence does not meet the requirements in a complete sense.With due attention to the spread of divorce in our society a common problem is the disagreement of the couples about reversion and its details. The present research seeking a realistic solution studies the relevant issue in so called Islamic five schools of thought based on Imamieh jurisprudence. It seems that the subject of waiting period in revocable divorce is in most concern for the couples. In addition, the claim of the wife is mostly accepted and her oath comes to effect in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reversion in marriage
  • waiting period
  • divorcer
  • claims of couples
ابن براج طرابلسى، عبدالعزیز، المهذب(1406هـ)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول
ابن قدامه، عبد الرحمن، شرح الکبیر(بی­تا)، بیروت، دارالکتب العربی
ابن قدامه، عبدالله،  المغنی(بی­تا)، بیروت، دار الکتب العربی
ابن نجیم، زین الدین، بحر الرائق(1418هـ)،  بیروت، دار الکتب العلمیه
آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول(1412هـ)، قم، جامعه مدرسین
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول( 1411 هـ)، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول
بحرانى، یوسف بن احمد، الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه(1423هـ)، بیروت، دار المصطفى لإحیاء التراث‌، چاپ اول
حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه(1409هـ‌)، ‌قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول
حلى(علامه)، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام(‌1413هـ)، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول
دردیر، احمد، الشرح الکبیر(بی­تا)، بیروت، احیاء کتب العربیه
‌سبحانی، جعفر، نظام الطلاق فی الشریعه الإسلامیه الغراء(1414هـ‌)، قم، مؤسسه امام صادق7، چاپ اول
سبزوارى، سید عبد الاعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام‌(1413‍ هـ‌)، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم
سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط(1406هـ)، بیروت، دارالمعرفه
    سمرقندی، محمد بن احمد، تحفه الفقها(بی­تا)، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم
شبیری زنجانى، سید موسی، کتاب نکاح(1419 هـ‌)، قم، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، چاپ اول
شربینی خطیب، محمد بن احمد، مغنی المحتاج(1377هـ)، بی­جا، دار احیاء التراث العربی
    شوشترى، محمد تقى، النجعه فی شرح اللمعه(1406هـ‌)، تهران، کتابفروشى صدو، چاپ اول
صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول(1421هـ)، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، چاپ اول
طوسى، محمد بن حسن‌، الاستبصار فی مااختلف الاخبار(1390هـ)، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول
ــــــــــــ، تهذیب الأحکام(1407هـ)، تهران، ‌دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم
ــــــــــــ، المبسوط فی فقه الإمامیه(‌1387هـ)، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم
عاملی(شهیدثانی)، زین الدین، تمهید القواعد الأصولیه و العربیه لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه(‌1416هـ)،‌ قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى،  چاپ اول
ــــــــــــ، الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه(‌1410هـ)، قم، کتابفروشى داوری، چاپ اول
ــــــــــــ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام(‌1413‍ هـ)، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیه، چاپ اول
فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الطلاق، المواریث (1421هـ)، قم، ‌مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول
فیض کاشانى، محمد محسن، الوافی(1406هـ‌)، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی7‌، چاپ اول
قافی، حسین، شریعتی، سعید، اصول فقه کاربردی(1392)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم
کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی(1429هـ‌)، قم، دار الحدیث للطباعه و النشر
مزنی، اسماعیل بن یحیی، مختصر المزنی(بی­تا)، بی­جا
مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق ‌(1421هـ)، قم، ‌مؤسسه انصاریان‌، چاپ دوم
ملیباری، عبد العزیز، فتح المعین(1418هـ)، دار الفکر، بی­جا
موسوی خمینى، روح اللّه، تحریر الوسیله(بی­تا)،  قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام(‌1404هـ)، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چاپ هفتم
نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل(1408هـ)، بیروت، مؤسسه آل البیت، چاپ اول