پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش‌های جرم‏ شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست‏ شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش ‏پذیر تلقی می‌ شوند. جرم‌ شناسی زیست‏ شناسانه و سیاست‌های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه‌ های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد‏َمَدار، با توجه ویژه ‌بر عوامل خطر زیست‏ شناسانه در مراحل اولیه زندگی به‌خصوص در محیط خانواده به‌عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی ـ اجتماعی، در جرم‌شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست‌ شناسی با پیشگیری‌ های امروزی می‌ پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست‌ شناسی و پیشگیری رشد‏مدار می‌پردازیم. برنامه‌ های پیشگیرانه رشد‏مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می‌ پردازد. این برنامه‌ ها در خانواده‌ ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می‌ شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه‌ ها می‌ توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early Prevention of Crime in light of New Biological Theories

نویسندگان [English]

  • Alireza Mirkamali 1
  • Mohsen Hamidipour 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
In early 20th centuries, criminological efforts were focused preventing on the basis of biological causes. Many of these strategies included epidemiological proposals that are now immoral and blamed. Biological chemistry and crime control policies have been reproduced with the complexity and attention of the importance of social contexts. In addition, the prevention of developmental circuits, with particular attention to risk factors Biology was very effective at criminology in the early stages of life, especially in the family environment as the first constructive psycho-social personality environment. This article examines the relationship between biology and modern prevention. Biomedical Family of the New Prevention of Crime.In this article, we will review the theoretical and practical narrative of biology and growth prevention in an analytical-descriptive manner. There are many preventive programs that increase the risk of chronic criminal offenses in adolescents and young people, including the low age, single, unemployed Being busy.These programs are found in families, schools, and civil societies, and evidence suggests that these programs can reduce crime, and, in addition to saving huge financial resources in the fight against crime, people who are committed and efficient In addition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Criminal Sociology
  • Crime Prevention
  • Criminology
  • Criminal Biology
تاج‏زمان، دانش(1374)، اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول
خواجه‌نوری، یاسمن، زینب، لکی(1394)، رویکرد اسناد بین‌المللی ویژه کودکان درزمینه پیشگیری از جرم، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم
روبر، کاریو(1379)، «مداخله روان شناختی-اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 35-36
رستمی، لمیا(1395)، روان‌شناسی جنایی، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم
شامبیاتی، هوشنگ(1373)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات ویستار، چاپ سوم
صفاری، علی(1380)، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 35- 36
گسن، ریموند(1393)، جرم‌شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، انتشارات مجد، چاپ ششم
محسنی، فرید(1393)، «تأثیر تغذیه بر کجروی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه‌های دین اسلام»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، دوره 15، شماره 39
متولی‏زاده، سعید(1386)، «پیشگیری رشدمدار»، فصلنامه پیشگیری از جرم، شماره7ـ8
متولی‏زاده نایینی، نفیسه(1386)، «پیشگیری رشدمدار»،، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره 2
نیازپور، امیرحسن(1383)، «حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران»، ، مجله دادگستری، شماره پانزدهم
نجفی ابرندآبادی، علی‏حسین(1395)، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم
ولش، آنتونی(1369)، جرم‌شناسی زیستی ـ اجتماعی، جهت‌گیری‌های نوین در نظریات و مطالعات، ترجمه مریم مهذب، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول
Arce, E. & Santisteban, C.(2006). Impulsivity: A review. Psicothema-
Baker, L. A. Bezdjian, S. & Raine, A.(2006). Behavioral genetics: The science of antisocialbehavior. Law and Contemporary Problems, 69(1–2), 7–46
Gottfredson, M. R. & Hirschi, T.(1990). A general theory of crime. Stanford, CA: StanfordUniversity Press
Hope, T.(1995). Community crime prevention. In M. Tonry & D. P. Farrington(Eds.), Building a safer society: Strategic approaches to crime prevention. Crime and justice: A review of research(Vol. 19, pp. 21–89). Chicago: University of Chicago Press
Moffitt, T. E.(1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674–701
National Health Service.(2009). Healthy children, safer communities: A strategy topromote the health and well-being of children and young people in contact with theyouth justice system. London, UK: HMSO
Oviedo, 18(2), 213–220
Rafter, N. H.(2009). The origins of criminology: A reader. New York, NY: RoutledgeCavendish
Raine, A. Meloy, R. J. Bihrle, S. Stoddard, J. LaCasse, L. & Buchsbaum, M. S.(1998). Reducedprefrontal and increased subcortical brain functioning assessed using PositronEmission Tomography in predatory and affective murderers. BehavioralSciences and the Law, 16(3), 319–332
Raine, A.(2002a). The biological basis of crime. In J. Q. Wilson, & J. Petersilia(Eds.), Crime: Public policies for crime control(2nd ed. pp. 43–74). Oakland, CA: ICS Press
Tremblay, R. E. & Craig, W. M.(1995). Developmental crime prevention. In M. Tonry &D. P. Farrington(Eds.), Building a safer society: Strategic approaches to crimeprevention. Crime and justice: A review of research(Vol. 19, pp. 151–236). Chicago: University of Chicago Press
Welsh, A. & Beaver, K. M.(2009b). Biosocial criminology: New directions in theory andresearch. New York: Taylor & Francis