مبنای قرآنی الزام زوج به طلاق

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

سیاق آیات مربوط به طلاق، فقه اسلام و تصریح ماده 1133 قانون مدنی، نشان می‏ دهد که طلاق حق زوج است؛ با این حال، زوج موظف است در زندگی مشترک یکی از دو راه را برگزیند: یا تمام حقوق و وظایف زناشویی را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا ازدواج را منحل کرده، با احسان و نیکی از زوجه جدا شود و حقوق شرعی پیش‏بینی شده را به وی بپردازد. راهی که نه وظایف را به خوبی انجام دهد و نه زن را طلاق دهد، وجود ندارد. راه دیگر، الزام وی به طلاق است. این مقاله، ضمن تحلیل ابعاد مختلف الزام زوج به طلاق، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل زندگى خانوادگى براى زن، چه راهى در رهایى او وجود دارد و راه مزبور بر چه اصل قرآنی استوار است؟ نویسنده در مقاله حاضر، با عنایت به آموزه ‏های قرآنی و فقهی، مبنای الزام زوج به طلاق را مورد مداقه قرار می‏ دهد. نتایج نشان می‌ دهد که هر چند حق طلاق در دست زوج است، ولی این حکم اولیه، مقید به ایفای حقوق زوجه می ‏باشد؛ در غیر این صورت، راه برای الزام زوج به طلاق باز می ‏شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at the Quranic Principles concerning the Husband’s Obligation in Divorce

نویسنده [English]

  • Alireza Jafarzadeh Kochaki
Assistant professor, Department of Jurisprudence and Law, Payam-e Noor University, Iran
چکیده [English]

Based on Quranic verses related to divorce and in accordance with Islamic jurisprudence and Article 1133 of the Civil Law, divorce is the husband’s right.  However, the husband is obliged to choose one of two ways; meaning that he can fulfill all of his matrimonial obligations to the best of his ability or he can cancel the marriage, separate from wife with  beneficence and kindness and pay those anticipated legal rights to her. No other way exist for him not to fulfill his duties and not to give the woman a divorce.
The present paper, while analyzing the various dimensions of the husband’s obligation to divorce, seeks to answer this fundamental question that in difficult and unbearable conditions of family life for the wife, what way exists for her to be redeemed and on what Quranic principles is it based? In the present paper taking into consideration the Quranic and jurisprudential teachings, the necessity for the husband to divorce will be scrutinized. The results show that although divorce is the right of husband, yet this primary verdict depends on fulfillment of wife’s rights; otherwise the husband is obliged to divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • obligation of the husband
  • beneficence
  • act according to kindness
  • wife’s rights