حمایت‌های مالی زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در نظام حقوق مالی اسلام، به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی و جایگاه محوری زن در  آن، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام ابعاد زندگی ایشان را در بعد طبیعی، انسانی و معنوی شامل می‌شود. بدین منظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح گستره وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص می‌دهد و نوعی مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می‌آورد تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه، ‌بتوانند در مسیر تأمین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند.
در این مقاله حقوق مالی زن شامل سه دسته مالکیت‌های اصلی و بالذات، مالکیت‌های تبعی و مالکیت‌های حمایتی مورد بحث واقع می‌شود و تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسلام با سایر نظام‌های حقوقی در به رسمیت شناختن این حقوق مالی بررسی می‌گردد. حق دریافت مهریه، اجرت‌المثل، حق سکنی و دریافت متاع به هنگام طلاق، نفقه در دوران عده و نیز حمایت‌های حکومت اسلامی‌از زنان در موارد خاص که به منظور پیشگیری از فقر مالی و آسیب‌های روحی زنان است، از دیدگاه اسلام به بحث گذاشته‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Financial Protection of Women in Family Law from an Islamic Point of View

نویسنده [English]

 • Zohre Kazemi
MA in Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the high status of women in society and thier important role in the family, which has an effect on every individual in society, Islamic laws support women's rights in every aspect of life both morally and spiritually. Therefore regarding financial rights of women from the time of the marriage contract and even after the dissolution there are many traditions and sayings, and support them financially is one of the legal immunities, which enables them to have special respect in the family and society in order to safeguard themselves, future generations as well as basic rinciples of religion.
In this article women's financial rights are divided into 
                3 catorgories:
1- Malekiat Asli va bezat (keeping her own property).
2- Malekiat Tabaie (to get part of the husband's property).
3- Malekiat Hemayati (to recieve maintenance).
While comparing Islamic legislation with others the legally recognition of women's financial rights is also studied. To pay (Mahrieh=Marriage portion) a gift from the husband which is legally written and agreed upon in the marriage contract, (Ojratolmesl=Wage fare) to pay for breastfeeding and housekeeping, alimony as well as giving residential rights are kinds of legal financial support which are provided to women at the time of the marriage dissolution in order to prevent poverty and mental stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islam
 • Rights
 • Women
 • Ownership

عنوان مقاله [العربیة]

الدعم المالی للمرأة فی نظام قانون الاسرة من وجهة نظر الاسلام

چکیده [العربیة]

فی نظام القوانین المالیة للاسلام نظراً الی أهمیة دور الأسرة فی تحقیق الأهداف و المصالح الفردیة و الإجتماعیة، و المکانة الرئیسیة التی تمثلها المرأة فیها، یکون دعم حقوق المرأة دعماً یشمل جمیع أبعاد حیاتها من الناحیة الطبیعیة و الانسانیة و المعنویة. علی هذا تحتل الحقوق المالیة للزوجة فی فترة الحیاة الزوجیة و حتی بعد فسخ النکاح مساحة واسعة من الآیات و الروایات مما تؤدی الی حصانة قانونیة للمرأة فی القضایا المالیة و الاقتصادیة حتی تستطیع إنّ تواصل طریقها لتحقیق الأهداف الأساسیة و الکلیة للشریعة یعنی العبودیة، حفظ الدین، ضبط النفس، حفظ السلالة، و ذلک فی ظل التمتع بکرامة خاصة فی الأسرة و المجتمع. یدرس هذا المقال الحقوق المالیة للمرأة بأنواعها الثلاثة أی الملکیة الأصلیة و الذاتیة، الملکیة التبعیة، و الملکیة الداعمة، کما یدرس الإختلاف الأساسی بین نظام حقوق الإسلام و بین الأنظمة القانونیة فی قضیة الإعتراف بهذه الحقوق المالیة. و بالإضافة الی ذلک یتناول دراسة حق إستلام المهر و أجرة المثل و حق السکن، و استلام المتاع عند الطلاق، و النفقة فی فترة العدة و أیضاً دعم الحکومة الإسلامیة للمرأة فی الحالات الخاصة بغیة الإجتناب عن الفقر المالی و عن ابتلاء النساء بالأضرار النفسیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الإسلام
 • الحقوق
 • المرأة
 • الملکیة
 • الملکیة الذاتیة
 • الملکیة التبعیة
 • الملکیة الداعمة