سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه در خانواده

دوره 20، شماره 63، اسفند 1394، صفحه 43-67

10.30497/flj.2016.56649

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زینب ریاضت


تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه

دوره 24، شماره 70، تیر 1398، صفحه 43-62

10.30497/flj.2019.71503

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی


حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 46-66

10.30497/flj.2009.40007

امیر حمزه زینالی؛ محمد باقر مقدسی


جواز یا حرمت ارائه خدمات کمک باروری

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 53-79

10.30497/flj.2013.40814

مهشید سادات طبایی


نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 53-72

10.30497/flj.2017.63576

سیدمحمدمهدی صابر؛ سید جلال موسوی نسب؛ محمد رضا کیخا


تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 53-81

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین

دوره 19، شماره 60، تیر 1393، صفحه 55-80

10.30497/flj.2014.59316

طاهر علی محمدی؛ خالد نبی نیا


نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 55-81

10.30497/flj.2022.62032

پرویز عامری؛ هاجر یاسینی نیا


سیاست‏ های کلان فرهنگی خانواده در پرتو اموزه های دینی

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 57-80

10.30497/flj.2017.66306

فاطمه سرخ حصاری؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی


پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 59-84

10.30497/flj.2016.59333

منیره حق خواه؛ صدیقه محمدحسنی