تأدیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتری فقه و حقوق اسلامی؛ دانشیار مدرسه عالی شهید مطهری؛ معاون پژوهشی دانشگاه شهید مطهری

چکیده

یکی از اصول پذیرفته‌شده در حقوق جزای اسلامی،  تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می‌دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی‌شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تأدیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کودکان به اثبات می‌رسد و اصلاح ماده 38 به این شرح پیشنهاد می‌گردد که: «تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان موجب تأدیب و تدابیر بازدارنده متناسب خواهد شد که دادگاه با عنایت به تربیت کودک و اصلاح رفتار او و مصلحت جامعه به آن مبادرت می‌نماید». در اثبات فرضیه و ارائه پیشنهاد، از روش منطق پژوهش‌های فقهی یعنی اجتهاد و استنباط از ادله با جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Judicial Punishment of Minors (Children and Adolesscents) in Cases of Re-Offence

نویسنده [English]

 • Seyed Abol Ghassem Naqibi
چکیده [English]

An established principle of the Islamic penal code is the intensification of the punishments applying to offenders above the age of puberty who repetitively commit crimes subject to hadd (legal punishment). Article 38 of the Bill for Offences Committed by Minors (Children and Adolescents) lays down that “the regulations relating to cases of re-offence are not enforced in the cases of children and adolescents.”
In this paper, the author presents jurisprudential opinions of the Twelve Imami School on verdicts of theft committed by minors, and proves the hypothesis of judicial correction of underage offenders in cases of re-offence by uncovering the criterion [for this offence] and applying it to all offences committed by minors in general. [Based on this], the author proposes the following modification of Article 38: “Re-offences committed by minors are subject to judicial correction and appropriate crime prevention schemes, which the court can enforce after taking into consideration the young offender’s upbringing, the correction of his/her behaviour and the interests of society.”
In order to prove this hypothesis and to formulate the proposed changes to Article 38, the author employs the logic of jurisprudential methods of research, namely, interpretive reasoning (ijtihâd) and deduction (istinbât) from evidence, together with library research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child
 • Adolescent
 • offence
 • re-offence
 • judicial correction
 • Bill for Offences Committed by Minors (Children and Adolescents)

عنوان مقاله [العربیة]

التأدیب القضائی للأطفال و الأحداث فی حال تکرار الجنحة

چکیده [العربیة]

من الأصول المتفق علیها فی قانون الجزاء الاسلامی هو تشدید عقوبات المکلف الذی یکرر ارتکاب جنحة یقیم القانون لها حداً. وتنص المادة 38 من لائحة النظر بالدعوى لجنح الأطفال و الأحداث على انه : " لایتم تنفیذ قوانین تکرار الجنح بخصوص الأطفال و الأحداث ". هذه المقالة تشیر الى إثبات آراء فقهاء الإمامیة فی مجال الحکم على جنحة سرقة الأطفال و إثباتها عن طریق استنباط فرضیة التأدیب القضائی فی حال تکرار الجنحة من قبل الطفل، مع کشف المعاییر و تعمیمها على کل جنح الأطفال، و من ثم التصدیق علیها، و اقتراح اصلاح المادة 38 بما یلی: " یجب إتخاذ اجراءات تأدیبیة و رادعة من قبل المحاکم فی حال تکرار الجنحة من قبل الأطفال و الأحداث مع الأخذ بالاعتبار تربیة الطفل و اصلاح سلوکه بما یتناسب و مصلحة المجتمع ".
و فی اثبات الفرضیة السابقة و عرض الاقتراحات تم الاستفادة من طرق البحث العلمی الفقهی أی الاجتهاد و الاستنباط من الأدلة مع جمع المعلومات طبق أسلوب المکتبات.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الطفل
 • الحدث
 • الجنحة
 • تکرار الجنحة
 • التأدیب القضائی
 • لائحة النظر بالدعوى لجنح الأطفال
 • الأحداث