قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید مطهری

چکیده

قواعد فقه خانواده گزاره‌های کلی و عام فقهی هستند که مبنای برخی از قواعد حقوقی در حقوق خانواده تلقی می‌شوند. قواعدی چون «رضاع»، «فراش»، «المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه»، از جمله قواعد اختصاصی خانواده به‌شمار می‌آیند که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند. مقاله حاضر، مفاد، مستندات، شرایط اعمال و مباحث فقهی هر یک از این قواعد را در آرای فقیهان متأخر و متقدم بررسی می‌کند و انعکاس قواعد اختصاصی فقه خانواده را در مواد قانونی مدنی ایران نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Peculiarities of Family Jurisprudential Rules & its Applicability in Civil Law

چکیده [English]

Family jurisprudential rules are composed of general & universal decree of theology, which are the basis of some family legal rules. Laws related to “Resa”, “Ferash”&“Almotalaghe Alrojieh” are specific family rules are only included in family law. The present article studies the content, the document, the provision of its applicability & theological discourse of each rule from the view point of preceding & contemporary theologians & its application in Iranian civil law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family
 • Rights
 • Law
 • Theology
 • Jurisprudential rules
 • reza
 • ferash
 • almotalaghe alrojieh
 • legitimate wife

عنوان مقاله [العربیة]

القواعد الخاصة بفقه الأسرة و استخدامها العملی فی القانون المدنی

چکیده [العربیة]

إن قواعد فقه الأسرة عبارة عن قضایا عامة فقهیة تعتبر أساس بعض القواعد القانونیة فی قانون الأسرة. و من هذه القواعد "الرضاع" و "الفراش" و "المطلقة الرجعیة زوجة حقیقتة" حیث تختص بالأسرة و لا استعمال لها إلا فی قانون الأسرة.
تتناول هذه المقالة معالجة بنود هذه القواعد و مستنداتها و ظروف تطبیقها و القضایا الفقهیة المرتبطة بها من خلال آراء الفقهاء المتأخرین و المتقدمین کما تبین تأثیر انعکاس القواعد الخاصة بفقه الأسرة فی المواد القانونیة علی القانون المدنی الإیرانی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الأسرة
 • القانون المدنی
 • الفقه
 • القاعدة الفقهیة
 • الرضاع
 • الفراش
 • المطلقة الرجعیة زوجة حقیقیة