وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر

نویسنده

دانشجوی دکتری قرآن و منابع اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‏گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‏شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این‏که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می‏تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها  باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می‏آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می‏گیرد، می‏تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش‏های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی‏شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Status of Paying Dowry From Someone Else's Property