پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

تحقق پیشرفت و تعالی برای انسان از اهدافی است که دین اسلام در پی تحقق آن بوده است. از منظر این دین الهی، اصالت با پیشرفت فرهنگی است و رسیدن انسان به حیات طیبه غایت سیر تکاملی آدمی در مسیر پیشرفت فرهنگی معرفی شده است. بر این اساس تمامی دستورات دین اسلام در قالب فقه، در راستای تحقق حیات طیبه است. فقه خانواده نیز به عنوان یکی از بخش‏های فقه اسلامی همین هدف را دنبال نموده و احکام خانواده را به عنوان مهمترین مهد تکامل و پیشرفت آدمی و اساسی‌ترین بستر در دستیابی انسان به حیات طیبه ساماندهی می ‌نماید. در یک نگاه کلی، تمامی تشریعات شارع مقدس در فقه خانواده منظومه ‏ای هدفدار در جهت تحقق حیات طیبه است. اما سؤال اصلی این است که چگونه الزامات فقه خانواده، حیات طیبه را برای انسان محقق می‌ سازد؟ این مقاله با روشی تحلیلی ـ توصیفی و با ابزار کتابخانه ‏ای در صدد پاسخ به این مسأله می ‏باشد. بر همین اساس به بیان مفهوم و آثار «حیات طیبه» در نگاه اسلام می‌ پردازد. سپس ارتباط الزامات فقه خانواده با حیات طیبه را تبیین می‌ نماید و در نهایت برخی از احکام حوزه خانواده را، در دو طیف احکام زمینه ‌ساز و احکام‌ مانع ‏زدا در جهت تحقق «حیات طیبه» مورد بررسی قرار می‌ دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural Development and the Place for a Pure Life in Family Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • MONIRE HAGH KHAH 1
  • sedighe mohamadhasani 2
1 Assistant professor, Imam Sadiq University, Women’s College
2 M.A graduate, Department of Family Law, Imam Sadiq University, Women’s College
چکیده [English]

One of the important objectives that Islam has been seeking is the realization of progress and excellence for the human being. In the view of this divine religion nobility goes along with cultural development and human being’s attaining a pure life has been introduced as the desired in the path to cultural progress. Accordingly, all commands of the religion of Islam, in the form of jurisprudence, are in line with the realization of a pure life. As a part of Islamic jurisprudence, family jurisprudence also pursues the same goal and organizes family practical law as the most important provision of human evolution and advancement and the most fundamental context for the human being to attain a pure life. In a general view, all legislation in family jurisprudence is a purposeful system in order to realize a pure life. However the main query of this paper this is: how do the requirements of family law to pave the way for a pure life for the human being? This paper attempts to address this issue by using the Descriptive-Analytical Method and library resources. Accordingly, from an Islamic point of view, it deals with the concept of the "pure life". Then it explains the relationship of family law with a pure life and finally, it examines some of the practical laws of the domain of the family from two aspects: underlying practical laws and practical laws that remove barriers in order to realize a “pure life”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pure life
  • cultural development
  • family jurisprudence