دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق

دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 5-30

10.30497/flj.2023.244095.1876

محمدرضا رضوان‌طلب؛ سعید سبوئی جهرمی؛ رضا پورصدقی


اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعة موردی استان مازندران)

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 26-5

10.30497/flj.2021.239889.1598

فاطمه زهرا فلاحیان؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


امکان سنجی مطالبه ضرر ناشی از تفویت موقعیت بهره مندی از نفقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.30497/flj.2022.243763.1852

محمد بهمند فیروز؛ مریم السادات محقق داماد


مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران

دوره 25، شماره 72، فروردین 1399، صفحه 5-25

10.30497/flj.2020.75336

صدیقه مهدوی کنی؛ عطیه رنگچی طهرانی


تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 21-47

10.30497/flj.2012.39425

علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی


قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده

دوره 15، شماره 53، اسفند 1389، صفحه 23-47

10.30497/flj.2011.39980

سید ابوالقاسم نقیبی


بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 63، اسفند 1394، صفحه 23-41

10.30497/flj.2016.56648

مهدی عباسی سرمدی؛ عهدیه زنگی اهرمی


حق کودک بر هویت

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 26-46

10.30497/flj.2009.67917

لیلا سادات اسدی


آثار عقد فضولی در مصاهرت

دوره 24، شماره 71، آذر 1398، صفحه 26-5

10.30497/flj.2019.71374

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد


حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 27-45

10.30497/flj.2009.40006

لیلاسادات اسدی


جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 27-49

10.30497/flj.2017.63574

کبری پورعبدالله؛ صدیقه محمدحسنی