حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

مدیر گروه حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق ع  و معاون قضایی دادستان تهران.

چکیده

حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که عرفاً و قانوناً انتظار می‌رود دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن کنترل نداشته باشند. قائل بودن به حریم خصوصی کودک ظاهراً با تکلیف والدین به تربیت او تعارض دارد؛ زیرا تربیت کودک مستلزم کنترل و نظارت بر ارتباط با دیگران و اطلاعات در دسترس اوست که با توسعه فن آوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمود بیشتری یافته است. کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امکان دخالت بر اساس قانون، لزوم لحاظ کردن منافع عالیه کودک، و اولویت حق بر تربیت بر حق حریم خصوصی کودک، راه را برای ورود به این حریم و تربیت کودک بازمی‌گذارد؛ اما قوانین ایران از جهت تبیین حق کودک بر حریم خصوصی و تعیین ضابطه‌های نقض آن ناقص است.
مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش پژوهشی که چگونه می‌توان بین حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت، راه حل قانونی پیدا کرد، به واکاوی قوانین داخلی ایران و اسناد بین‌المللی می‌پردازد و سرانجام راه‌حل‌های رفع تعارض را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Children's Rights and Parents Responsibility on Their Upbringing

نویسنده [English]

  • Lila sadaat Assadi
چکیده [English]

According to customary law, personal life can not be legally disturbed without one's consent.
Apparently the concept of child's privacy is in conflict with parent's duty. The development of technology and the advancement of communication has led to the complexity of the situation. Parents have no control over their children to follow them closely or to watch their behavior.
With regard to the comfort and primary benefit of children, the U.N. convention on the rights of the child has given priority to parents to raise their offspring. Therefore the way is legally paved to intervene in their personal lives. Considering the supremacy of Parents rights over the children's personal life, the Iranian law has its deficiencies. Regarding the above mentioned ambiguity and how the differences between parent's rights on children's upbringing and children's personal life can be legally distinguished, this paper attempts to present some legal solutions. By studying the Iranian laws and international documents, some suggestion have been made to remove any doubts about this controversial issue.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Life
  • the advancement of communication
  • the children and adolescance
  • Childrens Right Convention

عنوان مقاله [العربیة]

القوانین الجزائیة، الحدود، البغاء، الدفاع الشرعیّ، الأمر بالمعروف، النهی عن المنکر، القذف، اللّعان

چکیده [العربیة]

تعتبر الخصوصیة جزءاً من الحیاة الشخصیة للإنسان، و من المتوقّع من الآخرین شرعیاً و قانونیاً ألّا یدخلوها و ألّا یراقبوا علیها دون رضاه. و من الناحیة الأخری أنّ الإعتقاد بخصوصیة الطفل یتناقض مع واجب الوالدین حیال تربیته؛ إذ أنّ تربیة الطفل تستلزم المراقبه و الإشراف علی علاقاته مع الآخرین و المعلومات المتوفرة بین یدیه و هذا ما أصبح أکثر جلاءً‌ بتنمیة تقنیات الإتصالات و المعلوماتیة. و لقد فتحت معاهده حقوق الأطفال المجال للدخول فی هذه الخصوصیه و هی تأخذ بنظر الإعتبار القانون و المصالح العلیا للطفل و أولویة حق التربیة علی حق خصوصیة الطفل. أما القوانین الإیرانیة فهی ناقصه من حیث تبیین أبعاد حق الطفل فی الخصوصیة و تحدید شروط نقضه.
و هذه المقالة تجیب علی کیفیة التوصل إلی حل قانونی یجمع بین الخصوصیة و حق الوالدین فی التربیة، و المقالة تقوم أیضاً بدراسة القوانین الإیرانیة الداخلیة و المستندات الدولیة و بالتالی تقترح حلولاً لرفع هذا التناقض.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الخصوصیة
  • الحریه فی اکتساب المعلومات
  • الطفل و المراهق
  • معاهده حقوق الطفل
  • التربیة