تأثیر سن بلوغ شرعی دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی جنایات ارتکابی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 . استاد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در خصوص مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی جنایات مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک، ارتکابی توسط دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء به استناد تبصره (1) ماده 285 ق.آ.د.ک، تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر 15 سال تمام [شمسی] را به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده و از این حیث، تفاوتی میان دختران و پسران قائل نشده است، و برخی یگر از آراء به استناد ماده 315 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی این گروه را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان قرار داده‌‌‌اند. با فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، ممنوعیت رسیدگی به جنایات مذکور بدون صدور کیفرخواست از سوی دادسرا وفق ماده 382 ق.آ.د.ک از یک سو، و ممنوعیت تحقیقات مقدماتی دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در دادسرای ویژه نوجوان وفق ماده 285 ق.آ.د.ک از سوی دیگر، بر محل ابهام افزوده است. مع الصف، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آرای قضائی مختلف در این خصوص و ارائه استدلال های مختلف در این زمینه، ضمن تبیین اختلاف مورد نظر، به این نتیجه می رسد که جواز تحقیقات مقدماتی این جرائم بدون صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوان، صائب می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the age of puberty of girls 9-15 years on the jurisdiction of criminal courts in the preliminary investigation stage of committed crimes .

نویسندگان [English]

  • elmira naghizadeh baghi 1
  • mohammad ashouri 2
  • nasrin mehra 3
  • bagher shamloo 4
1 Criminal law and criminology PHD student , Law, Theology, political science college , Science and research branch , Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Professor of criminal law and criminology Department, Law, Theology, political science college , Science and research branch , Islamic Azad university, Tehran, Iran
3 Associate Professor of criminal Law and criminology Department, Law college , Shahid beheshti university .Tehran,Iran
4 Assistant Professor of criminal law and criminology Department , Law college , Shahid beheshti university .Tehran,Iran
چکیده [English]

Regarding the competent court to conduct preliminary investigations of the crimes under Article 302 of the Criminal Procedure code committed by girls between the ages of 9 and 15, there is a difference of opinion in the judicial procedure. Some votes based on Note 1, Article 285 of the Criminal Procedure code, put the preliminary investigation of all crimes of people under 15 years of age under the jurisdiction of the Children and Juvenile Court and did not consider a difference between boys and girls. Some other votes have placed the preliminary investigation of this group under the jurisdiction of the special criminal court for dealing with juvenile crimes based on Article 315 of the Criminal Procedure code. Assuming the competence of the special criminal court to deal with juvenile crimes, on the one hand, the prohibition of dealing with said crimes without issuing an indictment according to Article 382 of the Criminal Procedure Code, on the other hand, the prohibition of preliminary investigations of girls aged 9 to 15 in the special juvenile court according to Article 285 of the Criminal Procedure Code are ambiguous. This research, with a descriptive and analytical method, and by examining different judicial votes and presenting different arguments in this field, in addition to explaining The desired difference, concludes that the preliminary investigation of these crimes without issuing an indictment in the special criminal court for dealing with juvenile crimes is true.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preliminary investigation
  • Children and Juvenile Court
  • Special criminal court for dealing with juvenile crimes
1-آشوری، محمد، (1398) آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت.
2- آقایی نیا، حسین، (1399) جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات میزان.
3- جهانی پور، محمدعلی، (1397) دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان بزهکار، چاپ یکم، تهران، انتشارات شهر دانش.
4- جوانمرد، بهروز، (1395) آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل.
5- خالقی، علی، (1398) آیین دادرسی کیفری، جلد یکم و دوم، چاپ سی و نهم، تهران، انتشارات شهر دانش.
6- دریاباری، محمد زمان، (1383) دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
7- سلیمی، صادق و بخشی زاده اهری، امین، (1393) تحلیل ماده به ماده قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.
8- شهبازی، امید و باوی، حسن، (1398) آئین دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان، چاپ یکم، تهران، انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
9- طهماسبی، جواد، (1399) آئین دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
10- گلدوست جویباری، رجب، (1396) آئین دادرسی کیفری، چاپ هشتم، تهران، انتشارات جنگل.
11- مصدق، محمد، (1394) آئین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، تهران، انتشارات جنگل.
12- موسوی بجنوردی، محمّد، (1395) بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکّر اسلامی و قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطۀ حقوق کودک (مجموعه مقالات)، چاپ یکم، تهران، انتشارات مجد.
13- موسوی خمینی، روح الله، (1385) تحریرالوسیله، المجلّد الثّانی، الطبعه الأوّل، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
14- میرمحمد صادقی، حسین، (1397) جرائم علیه اشخاص، چاپ بیست و پنجم، تهران، انتشارات میزان.
15- ناجی زواره، مرتضی، (1394) آشنایی با آئین دادرسی کیفری، جلد یکم، چاپ یکم، تهران، انتشارات خرسندی.
16- نقی زاده باقی، المیرا، (1397) مجموعه کامل قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی، چاپ یکم، تهران، انتشارات مجد.
17- Covendish Research Board, (2006), English Legal System, Ed. 1, London, Routledge Pub.
18- Edwards, L. P, (1992), The Juvenile Court and the Role of the Juvenile Court Judge, Juvenile and Family Court Journal, Wiley Blakwell Pub, N. 43, New York.
19- Lawrence, R, (2008), Juvenile Justice System, History and Development of the Juvenile Court and Justice Process, , New York, Oxford Pub.
20- Mehra, Nasrin, (2013) The Encyclopedia of English Criminal Justice, , Ed. 1, Tehran, Mizan Pub.
21- Siegle, L, Brandon, C, Welsh, J. J. S,(2004) Juvenile Deliquency, New York Wadsworth Pub