سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

مدرس دانشگاه امام صادق ع . مستشار اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه

چکیده

اختصاصی کردن دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه‌ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی است، ایجاب می‌نماید که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی،  دادگاه اختصاصی در نظر گرفته شود.
این مقاله در دو بخش به تحولات قانونی دادگاه ویژه خانواده، و ابزارها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه‌ها می‌پردازد. نگارنده معتقد است که آنچه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفاً دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است، نه دادگاه متخصص. توجه به شرایط قاضی دادگاه، شورایی بودن و تعدد قضات با ترکیبی متشکل از قضات زن و مرد، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه‌ها مانند واحدهای داوری و مددکاری، مرکز مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و اجرای احکام اختصاصی، مواردی است که باید مورد توجه قانونگذار و قوه قضائیه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Specialized Courts to Settle Family Crisis

نویسنده [English]

 • Leila Sadat Asadi
Imam Sadiq University Lecturer
چکیده [English]

 Specializing family court is among those cases which has been the center of attention throughout the world. Due to the importance of family crisis and it's complications, it is a must to have special courts to probe into family cases. In addition to the above mentioned reasons the performance of the courts and consequences of such cases in relation to the interest of the society necessary for the establishment of these special courts for family crisis, to prevent crimes and it's effects on society.
The present article addresses the legal changes of family courts and the requirement of family institution and organization in two parts. The writer believes that only some specific courts are allocated to family cases, but in reality they are not specialized. The legislature and judiciary should consider establishing special consultation centers, with executive power and special police, social workers and a collective social services. On the other hand due to it's complications it is necessary to pay special attention to family court judges. To enjoy different opinions of various men and women judges, and  give special privileges to the judges of family crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • family court
 • lawprocedures
 • jurisdiction Judge
 • consultant
 • specialized
 • social services

عنوان مقاله [العربیة]

سیاسة الانفصال فی متابعة دعاوى الأسرة و سبلها العملیة

چکیده [العربیة]

أن تکون المحاکم الخاصة بمتابعة الدعاوی الخاصة بالأسرة محاکم تخصصیة ضرورة یهتم بها العالم فی یومنا هذا, و هذه الضرورة تنبع أحیاناً من أهمیة الموضوع و قد تنبع من التعقید الموجود فیه؛ ففی دعاوی الأسرة إضافةً الى العلل و الأسباب المذکورة, نلاحظ أنّ العلاقة بین أسلوب عمل المحاکم و نتیجة الدعاوی من جهة و مصالح المجتمع من جهة أخرى (و التی تکون نتیجته بصورة غیر مباشرة و هو الحیلولة دون وقوع الجرائم و بروز المشاکل الاجتماعیة) تفرض علینا تحدید محاکم خاصة بدعاوی الأسرة.
و هذا المقال یشیر فی قسمین الى التطورات القانونیة للمحاکم الخاصة بالأسرة و آلیاتها و المؤسسات التی تحتاج إلیها هذه المحاکم, و تعتقد کاتبة المقال أنّ ما نراه حالیاً فی نظام القضاء الإیرانی کمحاکم للأسرة لیست محاکم تخصصیة، بل هی محاکم خصّصت لهذه الدعاوی فحسب؛ من هنا تؤکّد الکاتبة على الجهة المقننة و السلطة القضائیة لیهتمّوا بعدة أمور منها الإهتمام بمؤهلات قاضی المحکمة، و أن تکون المحکمة على شکل مجلس إستشاری یضم عدداً من القضاة و القاضیات, و تقدیم مخصّصات لقضاة المحاکم الخاصة بالأسرة لصعوبة عملهم و توفیر الآلیات و الأقسام التی تحتاج الیها هذه المحاکم مثل قسم التحکیم و الإغاثة و مرکز الإستشارة التخصصیة و الشرطة الخاصة و تنفیذ الأحکام الصادرة من هذه المحاکم التخصصیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • القانون
 • الأسلوب
 • محکمة الأسرة، المؤهلات
 • القاضی
 • الإستشارة القضائیة
 • التحکیم
 • الإستشارة التخصصیة
 • الإغاثة