شناسنامه علمی و چکیده مقالات به زبان انگلیسی

چکیده

دوفصلنامة علمی
فقه و حقوق خانواده
 
 
شمارة 75 / سال بیست و ششم / پاییز و زمستان 1400
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق(ع) ـ پردیس خواهران
مدیر مسئول: دکتر صدیقه مهدوی کنی
سردبیر: دکتر عباس کریمی
دبیر و مدیر داخلی این شماره: دکتر مریم‌السادات محقق داماد
 
هیئت تحریریه (به ترتیب رتبة علمی و حروف الفبا)
محمدعلی اردبیلی / استاد گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی
گودرز افتخار جهرمی / استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
عباس کریمی / استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
سید مصطفی محقق احمدآبادی / استاد گروه حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
حسین مهرپور محمدآبادی / استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
حسین میرمحمدصادقی / استاد گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی
فریبا حاجی علی / دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
سید محمد حسینی / دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران
فائزه عظیم زاده اردبیلی / دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
علی اکبر فرحزادی / دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محمدعلی قانع / دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
 
 
منتخب هیئت داوران (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر زهرا آل اسحاق خوئینی، دکتر سیامک ایرانی، دکتر حمیدرضا بهروزی‌زاد، دکتر کبری پورعبدالله، دکتر هاله حسینی اکبرنژاد، دکتر منیر حق‌خواه، دکتر زهره خانی، عاطفه ذبیحی بیدگلی، زهرا راستی، دکتر مهزاد صفاری‌نیا، عاطفه عباسی کلیمانی، دکتر اعظم غیاثی ثانی، فاطمه کاظم‌پورفرد، دکتر فاطمه فلاح تفتی، دکتر زهرا لامع، دکتر مریم‌السادات محقق داماد، دکتر بشری محمدی فرد، دکتر رقیه‌السادات مؤمن، دکتر زهرا یوسفی.
مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری
ویراستار ادبی: محمداسماعیل دهقان طزرجانی
ویراستار ترجمة چکیدة مقالات به زبان انگلیسی: دکتر انسیه باقری
 
مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهدة نویسنده یا نویسندگان است.
دوفصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
            دریافت نسخ چاپی منوط به پرداخت وجه از سوی نویسندگان می‌باشد.
 
Email: flj@isuw.ac.ir; flj@isu.ac.ir
Website: flj.journals.isu.ac.ir
www.isuw.ac.ir  www.ricest.ac.ir  www.isc.gov.ir  www.sid.ir

عنوان مقاله [English]

Family Law and Jurisprudence Journal

چکیده [English]

Family Law and Jurisprudence Journal
 
Vol.26 Fall and Winter 2022 / No.75
 
Under the direction of the research vice president
Director-in-change: Imam Sadiq(P.) University, Girls’ College
Managing Director: Dr.Seddigheh Mahdavi Kani
Editor-in-chief: Dr. Abbas Karimi
Associate Editor: Dr. Maryam al Sadat Mohaghegh Damad
Editorial Board:
Mohammad Ali Ardebili
ProfessorDepartment of Law and Criminology, Shahid Beheshti University
Godarze Aftekhar Jharomi
Professor Department of Law, Shahid Beheshti University
Abbas Karimi
Professor Department of Law, Tehran University
Seyyed Mostafa Mohaghegh Ahmad Abadi
Professor Department of Law, Tehran University
Hossein Mehr Pour Mohammad Abadi
Professor Department of Private Law, Shahid Beheshti University
Hossein Mir Mohammad Sadeqi
Professor Department of Law and Criminology, Shahid Beheshti University
Fariba Haji Ali
Associate Professor Group jurisprudence and principles of Islamic law, Al-Zahra University
Seyyed Mohammad Husseini
Associate Professor Department of Law, Tehran University
Fa’ezeh Azimzadeh Ardebili
Associate Professor Groups of Islamic law and jurisprudence, Imam Sadiq(P.) University
Ali Akbar Farhzadi
Associate Professor Department Private Law, Judicial Sciences and administrative Service University
Mohammadali Ghane
Associate Professor, Department of Islamic Studies and Guidance, Imam Sadegh University
Contributing Advisors:
Dr. Zahra Aleshagh, Dr. Siyamak Irani, Dr. Hamidreza Behrozifar, Dr. Kobra Pourabdollah, Dr. Hale Housini Akbarnejad, Dr. Monir Haghkha, Dr. Zohre Khani, Atefeh Zabihi Bedgoli, Zahra Rasti, Dr. Mahzad Saffariniya, Dr. Atefeh Abbasi Kalimani, Dr. Azam ghiyasi Sni, Fatemeh Kazempourfard, Dr. Fateme Fallah Tafti, Dr. Zahra Lamee, Dr. Maryam Sadat Mohaghghdamad, Dr. Roghayeh Sadat Momen, Dr. Boshra Mohammadidard, Dr. Zahra Yousefi.
 
Persian Editor: Mohammad Esmael Dehghn Tazerjani
Executive Manager: Elaheh Hajian Heidari
English Editor: Dr. Enseyeh Bagheri
Email: flj@isuw.ac.ir; flj@isu.ac.ir
Site:www.isuw.ac.ir  www.ricest.ac.ir  www.isc.gov.ir  www.sid.ir
http:// flj.journals.isu.ac.ir