شناسنامه علمی و چکیده مقالات به زبان انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

دوفصلنامه علمی
فقه و حقوق خانواده
 
شماره 74 / سال بیست و ششم / بهار و تابستان 1400
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق7 ـ پردیس خواهران
مدیر مسؤول: دکتر صدیقه مهدوی کنی
سردبیر: دکتر عباس کریمی
دبیر  و مدیر داخلی این شماره: دکتر مریم السادات محقق داماد
 
هیأت تحریریه(به ترتیب رتبه علمی و حروف الفبا)
محمدعلی اردبیلی / استاد گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی
گودرز افتخار جهرمی / استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم بیگ‏زاده / استاد گروه حقوق بین‏الملل دانشگاه شهید بهشتی
عباس کریمی / استاد گروه حقوق دانشگاه تهران
سید مصطفی محقق احمدآبادی/ استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
حسین مهرپور محمدآبادی / استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
حسین میرمحمدصادقی / استاد گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی
فریبا حاجی علی / دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
سیدمحمد حسینی/ دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران
فائزه عظیمزاده اردبیلی / دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق7
محمدعلی قانع / دانشیار گروه فقه و  حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق7
 
 
منتخب هیأت داوران(به ترتیب حروف الفبا)
دکتر زهرا ال اسحاق خوئینی، دکتر فاطمه ابراهیمی، دکتر فاطمه بداغی، دکترحمیدرضا بهروزی زاد، دکترمحمد پارسا، دکترکبری پور عبدالله، دکترهاله حسینی اکبرنژاد، دکترمنیر حق خواه، دکترزهره خانی، زهرا راستی ، دکترسهیلا رستمی، دکتر مهزاد صفاری نیا، دکترمرتضی طبیبی، عاطفه عباسی کلیمانی، دکتراعظم غیاثی ثانی، فاطمه کاظم پورفرد، دکتر فاطمه فلاح تفتی، دکترفاطمه قناد، دکترزهرا لامع، دکترمریم السادات محقق داماد، دکتررقیه السادات مومن، دکترزهرا یوسفی
مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری
ویراستار ادبی: محمداسماعیل دهقان طزرجانی
ویراستار ترجمه چکیده مقالات به زبان انگلیسی: دکتر انسیه باقری
طراحی و چاپ: کارور
قیمت: 500000 ریال
 
مسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
دوفصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
                       دریافت نسخ چاپی منوط به پرداخت وجه از سوی نویسندگان می باشد.
 
Email: flj@isuw.ac.ir; flj@isu.ac.ir
Website: flj.journals.isu.ac.ir
www.isuw.ac.ir    www.ricest.ac.ir    www.isc.gov.ir   www.sid.ir

عنوان مقاله [English]

Scientific identity card and abstract of articles in English

چکیده [English]

Family Law and Jurisprudence Journal
 
Vol.26/ Spring and Summer 2021 / No.74
 
Under the direction of the research vice president
Director-in-change: Imam Sadiq(P.) University, Girls’ College
Managing Director: Dr.Seddigheh Mahdavi Kani
Editor-in-chief: Dr. Abbas Karimi
Associate Editor: Dr. Maryam al Sadat Mohaghegh Damad
Editorial Board:
Mohammad Ali Ardebili
ProfessorDepartment of Law and Criminology, Shahid Beheshti University
Godarze Aftekhar Jharomi
Professor Department of Law, Shahid Beheshti University
Ebrahim Bigzadeh
Professor Department Intrnational Law, Shahid Beheshti University
Abbas Karimi
Professor Department of Law, Tehran University
Seyyed Mostafa Mohaghegh Ahmad Abadi
Professor Department of Law, Tehran University
Hossein Mehr Pour Mohammad Abadi
Professor Department of Private Law, Shahid Beheshti University
Hossein Mir Mohammad Sadeqi
Professor Department of Law and Criminology, Shahid Beheshti University
Fariba Haji Ali
Associate Professor Group jurisprudence and principles of Islamic law, Al-Zahra University
Seyyed Mohammad Husseini
Associate Professor Department of Law, Tehran University
Fa’ezeh Azimzadeh Ardebili
Associate Professor Groups of Islamic law and jurisprudence, Imam Sadiq(P.) University
Mohammadali Ghane
Associate Professor, Department of Islamic Studies and Guidance, Imam Sadegh University
Contributing Advisors:
Dr. Fatemeh Ebrahimi, Dr. Fatemeh Bodaghi, Dr. Hamidreza Behrozifar,Dir. Mohmmad Parsa, Dr. Kobra Pourabdollah, Dr. Hale Housini Akbarnejad, Dr. Monir Haghkha, Dr. Zohre Khani, Zahra Rasti, Dr. Sohela Rostami, Dr. Mahzad Saffariniya, Dr. Morteza Tabibi, Dr. Atefeh Abbasi Kalimani, Dr. Azam ghiyasi Sni, Fatemeh Kazempourfard, Dr. Fateme Fallah Tafti, Dr. Fatemeh Ghannad,  Dr. Zahra Lamee, Dr. Maryam Sadat Mohaghghdamad, Dr. Roghayeh Sadat Momen, Dr. Zahra Yousefi
 
Persian Editor: Mohammad Esmael Dehghn Tazerjani
Executive Manager: Elaheh Hajian Heidari
English Editor: Dr. Enseyeh Bagheri
Price: 500000 Rials
Email: flj@isuw.ac.ir; flj@isu.ac.ir
Site:www.isuw.ac.ir   www.ricest.ac.ir   www.isc.gov.ir   www.sid.ir
http:// flj.journals.isu.ac.ir