حق کودک بر هویت

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

مدرس دانشگاه امام صادق ع

چکیده

هویت فردی، تمایزی با ثبات میان افراد است که در طول زمان تغییر نمی‌یابد. هویت در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها به عنوان «حق» مورد حمایت قرار گرفته است. نظر به اینکه محو هویت افراد معمولاً در کودکی صورت می‌‌گیرد که وی تسلط بر عناصر هویتی خود ندارد، حمایت از هویت کودک از اهمیت بالایی برخوردار می‌گردد. کنوانسیون حقوق کودک عناصر هویت کودک را شامل نام، تابعیت و ارتباط والدینی در نظر گرفته و در جهت حفظ این عناصر، تکالیفی را بر دوش دولت‌های عضو گذارده است. در حقوق ایران تضمین‌هایی که در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین به منظور حفظ هویت کودک شده است، شامل جرم‌انگاری رفتارهایی مانند ربودن طفل تازه متولد شده، منتسب نمودن طفل به زن دیگری غیر از مادر، عدم استرداد طفل، رها نمودن طفل، اعلام و اظهار دروغ درباره هویت طفل و اخذ شناسنامه بر اساس آن و خرید و فروش کودک می‌باشد. در مقایسه قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی به نظر می‌رسد مواد مندرج در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که با هدف حفظ هویت کودک تصویب شده است، نسبت به قانون مجازات اسلامی از اجمال و ابهام کمتری برخوردار است. از سوی دیگر نهادهایی که در حقوق ایران هویت طفل را مد‌نظر قرار داده‌اند، از جمله نسب، اهدای جنین، سرپرستی کودک و ثبت ولادت، بعضاً حمایت کامل از هویت کودک ننموده یا زمینه‌ساز تداخل هویتی شده‌اند. لذا اصلاح و تکمیل قوانین، باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. این نوشتار به بررسی حق کودک بر هویت در حقوق ایران می‌پردازد و با عنایت به الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک، انطباق قوانین داخلی با این سند و دیگر اسناد بین‌المللی را مدنظر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Children's Rights on Identity

نویسنده [English]

 • Dr. Leila Sadat Assadi
Professor of Imam Sadeq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Individual identity is the only factor which distinguishes people from each other and that which doesn't change with the passing of time. Identity in International and State Law is supported as a right. Identity is determined in childhood when a minor has no control over the factors of his/her identity and that is the time it can easily be tampered with or even taken away completely. The support of children's rights is of great importance that’s why the membering countries of UNICEF are allocated certain duties. Also Islamic laws as well as other laws guarantee children's identity in Iran. The UNICEF has desribed children's identity as their name, nationality and parental relation. Article 1304 of the general criminal laws in comparison with the laws ratified before the revolution are more solid and less controversial.
But there are some other organizations which misuse children's rights by committing illegal things such as registering false information, abandonment, abduction, kidnapping as well as misusing the fetus which all are considered crimes and violate children's rights. Therefore the laws should be modified so that such organizations cannot misuse children' rights. It is hoped by joining the organization of children's rights State Laws would be modified according to International Laws. This article deals with Iranian Laws regarding children's rights on identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children's identity
 • parental relation
 • misusing of the fetus
 • Guardianship
 • registry office

عنوان مقاله [العربیة]

حق الطفل فی التمتع بالهویة

چکیده [العربیة]

إنّ الهویة الفردیة هو فارق ثابت بین الأفراد حیث لا یعتوره تغییر علی مر الزمن. إنّ الهویة فی المواثیق الدولیة و الحقوق الداخلیة للبلدان قد تم دعمها باعتبارها حقاً من الحقوق. و بما إنّ إزالة الهویة تنفّذ علی طفل غیر مسیطر علی عناصر هویته، فلهذا یتمتع دعم هویة الطفل بأهمیة بالغة. قد اعتبرت معاهدة حقوق الأطفال عناصر هویة الطفل شاملة علی الإسم و التابعیة و انتسابه الی الوالدین، و بغیة حفظ هذه العناصر جعلت وظائف علی عاتق الدول الأعضاء. فی الحقوق الإیرانیة هناک ضمانات فی قانون الجزاء الاسلامی و سائر القوانین من أجل حفظ هویة الطفل حیث تشتمل علی اعتبار بعض السلوکیات جرائم کاختطاف الطفل المولود تواً، نسبة الطفل الی امرأة أخری غیر الأم، عدم إسترداد الطفل، التخلی عن الطفل، القول الکاذب عن هویة الطفل، و أخذ الجنسیة علی أساس ذلک و بیع الطفل و شراءه. عند قیاس القوانین السائدة قبل الثورة الإسلامیة و بعدها یبدو إنّ المواد الواردة فی قانون الجزاء العام المصادق علیه عام 1304 من أجل حفظ هویة الطفل قیاساً الی قانون الجزاء الاسلامی لا تعانی الإبهام و الغموض و الشمولیة. و من جانب آخر الأنظمة التی أخذت بنظر الإعتبار هویة الطفل فی إطار الحقوق الایرانیة منها: النسب، التبرع بالجنین، ولایة أمر الطفل، و تسجیل تاریخ المیلاد، فی بعض الحالات لم تدعم هویة الطفل دعماً کاملاً أو مهدوا السبیل الی الإلتباس فی الهویة؛ علی هذا الأساس یجب إنّ یهتم المقنن بتعدیل القوانین و تکمیلها. فیتناول هذا المقال دراسة حق الطفل فی التمتع بالهویة فی القوانین الإیرانیة، و نظراً الی التحاق إیران بمعاهدة حقوق الأطفال یأخذ بنظر الإعتبار انطباق القوانین الداخلیة علی هذه المعاهدة و سائر المواثیق الدولیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الهویة
 • الطفل
 • النسب
 • التبرع بالجنین
 • الولایة
 • دائرة الأحوال المدنیة