نکاح‌ فضولی ‌صغیرین‌ و آثار و احکام ‌مترتب برآن‌ از منظر فقهای ‌امامیه

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 143-161

10.30497/flj.2012.39430

علیمه جمال زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی


آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

دوره 19، شماره 61، دی 1393، صفحه 143-154

10.30497/flj.2014.49262

ملیحه سادات حسینی بهارانچی؛ محمد صالحی مازندرانی


خسارت معنوی در روابط زوجین و مسئولیت ناشی از آن

دوره 20، شماره 62، خرداد 1394، صفحه 147-172

10.30497/flj.2015.52089

علی شهسواری؛ فهیمه سادات رضوی


مبانی فقهی نفقه و آثار حقوقی ناشی از آن

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 149-175

10.30497/flj.2011.68059

کبری پورعبدالله


شیوه های پیشگیرانه ی سوء استفاده زوج از حقوق خود

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 153-177

10.30497/flj.2016.59329

محمد حسن نجاری؛ شهناز وزیری پور


نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده

دوره 23، شماره 68، تیر 1397، صفحه 153-170

10.30497/flj.2018.69001

فاطمه کاظم پور؛ عطیه رنگچی طهرانی


بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 157-186

10.30497/flj.2013.40821

سید محمد جواد وزیری فرد؛ فاطمه فلاح تفتی


بازپژوهی ادلة تعدد همسر از منظر فراجنسیتی

دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 169-196

10.30497/flj.2023.243919.1863

داود سعیدی؛ عبدالله فروزانفر


آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 184-153

10.30497/flj.2021.240346.1619

محمد حسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری؛ حسن حسینی مقدم


رویکرد رویه قضایی به مساله نشوز در مرحله رسیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.30497/flj.2023.245099.1944

سمیرا بیکدلو؛ رقیه سادات مومن؛ لیلا سادات اسدی


مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری

دوره 23، شماره 69، آذر 1397، صفحه 145-172

10.30497/flj.2018.71011

محمد باقر مقدسی؛ جواد یزدانی


نفقه زوجه: دین یا تعهد

دوره 25، شماره 72، فروردین 1399، صفحه 145-162

10.30497/flj.2020.238714.1539

حامد خوبیاری