بازپژوهی ادلة تعدد همسر از منظر فراجنسیتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه معارف دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

امروزه با توجه به توالی فاسد دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی، نقد و بررسی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مدعا و فرضیة ما در نوشتار حاضر، اثبات عمومیت و شیوعِ این نگاه جنسیتی در ادلة تعدد زوجات است. به نظر می‌رسد نقد و تبیین این ادله به استناد مصالح نوعیه و اجتماعی بشری، با عدالت جنسیتی از سازگاری و انطباق بیشتری برخوردار باشد. تمسک به آیات مربوط به اهداف ازدواج به‌عنوان مویّدی بر دیدگاه نگارندگان در تفسیر قرآن به قرآنِ آیة سوم سورة نساء، برای نخستین‌بار در این مختصر عنوان شده است. این نوشتار که به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام یافته، نشان می‌دهد که محدودترین و در عین حال، جنسیتی‌ترین دیدگاه‌ها در حوزة ادلة تعدد زوجات، رویکردهای تجربی، بالأخص پزشکی و روان‌شناختی، بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Re- Examining the Reasons of Polygamy from a Transsexual View

نویسندگان [English]

 • Davood Saeedi 1
 • abdollah frozanfar 2
1 PhD student in Islamic Studies, Hormozgan University, Bandar Abbas Azad University, Hormozgan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Today, due to the corrupt sequence of gender discriminatory views, their criticism has a special importance. Our hypothesis in this article is to prove the generality and prevalence of this gender view in the reasons of polygamy. It seems that the criticism and explanation of these reasons based on human nature and social interests with gender justice is more compatible. In this research, adherence to the verses related to the goals of marriage as a confirmation of the writers' point of view in the interpretation of the Qur'an, the third verse of Surah Al-Nisa is referred, for the first time. This article, which has been done in a descriptive-analytical method and by using library and internet resources, shows that the most limited and at the same time the most gendered views in the reasons of polygamy are experimental approaches, especially medical and psychological approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • gender view
 • polygamy
 • gender interests
 • marriage goals
 • قرآن کریم.
 • ابن بابویه (شیخ صدوق)، محمد بن علی (1385ق). علل الشرایع. بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
 • اتکینسون، ریتا و همکاران (1389). زمینه‌های روان‌شناسی هیلگارد. ترجمة رضا زمانی و همکاران. تهران: انتشارات رشد.
 • استون، ابراهام و استون، هانا (1371). پاسخ به مسائل جنسی و زناشویی. ترجمة دکتر طرازاله اخوان. تهران: نشر کلینی.
 • امامی، مسعود (1392). «فلسفة حکم تعدد زوجات». پژوهش‌نامة مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 1(1). ص59ـ80.
 • حر عاملی، محمد ابن حسن (1384ق). وسایل الشیعه. قم: مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام.
 • حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن حسن (1403ق). معارج الأصول. قم: مؤسسة آل‌البیت.
 • حمدی، کریم و حسن‌پور، پیمان (1388). «بررسی پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی ازدواج از دیدگاه کارشناسان قوة قضائیه و راهکارهای مناسب در تهران». مجلة جامعه‌شناسی معاصر، 1(4)، ص97ـ120.
 • جابری عربلو، محسن (1362). فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی. تهران: مؤسسة انتشارات امیرکبیر.
 • جواد، علی (1413ق). المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام. بغداد: نشر جامعه.
 • خویی، ابوالقاسم (1422ق). المحاضرات فی علم الأصول. به تقریر اسحاق فیاض. نجف: مطبعه نجف.
 • دشتی، محمد (1386). ترجمة نهج‌البلاغه. تهران: انتشارات پیام عدالت.
 • دهخدا، علی‌اکبر (1385). فرهنگ دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
 • شرتونی، رشید (بی‌تا). مبادی العربیه. ج4. قم: مؤسسه المطبوعات دار العلم.
 • شیبلی هاید، جانت (1389). روا‌ن‌شناسی زنان؛ سهم زنان در تجربة بشری. ترجمة دکتر اکرم خمسه. تهران: آگه.
 • صدر، محمد (1420ق). ماوراء الفقه. بیروت: دار الأضواء.
 • صفی‌پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم (1396). منتهی الأرب. تهران: امید مجد.
 • طباطبایی، سید محمدحسین (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: مؤسسة نشر اسلامی.
 • طباطبایی، محمدرضا (1396). صرف ساده. قم: انتشارات دار العلم.
 • طبایی، مهشید سادات (1391). «نقش آزمایش‌های دی‌ان‌ای در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران». مجلة فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، 17(56)، ص49ـ74.
 • طبرسی (شیخ)، ابی‌علی فضل بن الحسن (1408ق). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار المعرفه.
 • قبله‌ای خویی، خلیل (1389). آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). تهران: سمت.
 • قرطبی، ابی‌عبدالله محمد بن احمد بن ابی‌بکر (1427ق). الجامع لأحکام القرآن. بیروت: مؤسسه الرساله.
 • قرشی بنابی، علی‌اکبر (1412ق). قاموس قرآن. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 • قرائتی، محسن (1383). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
 • قطب، سید قطب (1412ق). فی ظلال القرآن. بیروت: دار الشروق.
 • کرمی، محمدتقی و سجادی امین، مهدی (1389). «نقد و بررسی مادة 32 لایحة حمایت از خانواده مصوب 1389 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی». فصلنامة مطالعات راهبردی زنان، 12(48).
 • کلینی، محمد بن یعقوب (1365). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 • گیدنز، آنتونی (1389). جامعه‌شناسی. ترجمة منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
 • محمدی، مسلم (1392). «تحلیل تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد در علوم تجربی و آموزه‌های دینی». دوفصلنامة انسان‌پژوهی دینی، 10(29)، ص71ـ81.
 • محمدی ری‌شهری، محمد (1387). میزان الحکمه. قم: انتشارات دار الحدیث.
 • مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (1389). فرهنگ‌نامة اصول فقه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 • مستقیمی، مهدیه سادات (1388). «ارتباط معنایی آیات در مسئلة طلاق، در سه حوزة اصول فقه، تفسیر و زبان‌شناسی». فصلنامة مطالعات راهبردی زنان، 11(43)، ص92ـ124.
 • مصطفوی، حسن (1368). التحقیق فی کلمات قرآن الکریم. تهران: مرکز نشر آیت‌الله مصطفوی.
 • مطهری، مرتضی (1381). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.
 • ـــــــــــــــ (1397). اخلاق جنسی در اسلام و غرب. تهران: انتشارات صدرا.
 • ـــــــــــــــ (1396). مسئلة حجاب. تهران: انتشارات صدرا.
 • مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1370). تفسیر نمونه. تهران: انتشارات اسلامیه.
 • منتسکیو، شارل‌دو (1391). روح القوانین. ترجمة علی‌اکبر مهتدی. تهران: امیرکبیر.
 • منتظری مقدم، حامد (1384). «گونه‌های ازدواج در عصر جاهلی». مجلة تاریخ اسلام در آیینة پژوهش، شمارة 8، ص127ـ156.
 • معین، محمد (1381). فرهنگ معین. تهران: انتشارت اَدِنا.
 • هیوم، رابرت (1385). ادیان زندة جهان. ترجمة عبدالرحیم گواهی. تهران: نشر علم.
 • -Hashemian, Mohammad Hossain (2020). Why Polygamy is Permissible in Islam, International Conference on   Jurisprudence, Law & Religious Research 12.
 • -Seraj.ir