تأثیر موت زوجین در مهرالمسمی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

 مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنى، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می‌آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می‌یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می‌گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می‏شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر، دیدگاه‌های فقیهان را در این زمینه بیان کرده، مورد ارزیابی قرار می‏دهد و در پایان با توجه به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیده‌اند، قول تنصیف مهریه با موت زوجین قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمی‏گزیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Jurisprudential Evaluation of the Impact of a Couples’ Death on a Specified Dowry(Mahr in Misamma)

نویسنده [English]

  • meisam khazaee
Assistant Professor of Law at Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

According to a well-known saying by jurists and consequently according to article 1082, of the civil code, dowry will become the wife’s  property of the as soon as the marriage contract is signed; although the wife’s ownership of half of he dowry is uncertain and it will only be established through the realization of some factors. Jurists unanimously agree that the dowry becomes the property of the wife after matrimonial intercourse or natural apostasy of the husband; however, there is no unanimity of opinion regarding the death of husband or wife. So; this question is raised as o whether the death of one of the couple is one condition that can establish dowry. The present paper states different viewpoints of different jurists in this respect, evaluates them and finally prefers the saying of halving dowry by the death of one of the couple before matrimonial intercourse over the others regarding authentic and correct narrations reaching verbiage (Istifazah).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowry
  • establishment of the dowry
  • death of the wife
  • death of the husband