نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استاد

2 دستیار-دانشگاه

چکیده

عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می‏ کند به ایجاد سازش بین بزه‏دیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه‏دیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که عدالت ترمیمی می‏تواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوالات است که اولا نقش عدالت ترمیمی در نظام کیفری حوزه خانواده چیست؟ و ثانیا مصادیق و راهکارهای قوانین کیفری جدید در این زمینه کدامند؟ لذا نویسندگان در این نوشتار ضمن تاکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به جرایم خانوادگی، به بررسی مصادیقی چون آزادی مشروط و... پرداخته‏اند. با افزایش این موارد رویکرد ترمیمی قانون‏گذار به طور کلی، نه منحصرا در جرایم خانوادگی، اثبات می‏گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Restorative Justice in Family Crimes

نویسندگان [English]

  • fatemeh kazempoor 1
  • atieh rangchitehrani 2
1 teacher
2 univercity
چکیده [English]

 Restorative justice, as a flexible criminal policy, tries to create a compromise between the victim and the perpetrator and their families by observing victim rights and reaching to a bilateral peace. Family crimes, due to the special circumstances governing the proceedings and certain determination of the penalties for these claims, require a flexible and proportionate policy so restorative justice can play an effective role in this regard. The present paper seeks to answer these questions. Firstly, what is the role of restorative justice in the criminal justice system of the family and secondly what are the implications and guidelines of the new criminal law in this regard? Therefore, in this article, along with emphasizing on the necessity of restoration policy in family crimes, consideration is given to some examples like conditional release. According to the volume of such cases, the legislator's restorative approach will generally not be confined only to family crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • restorative justice
  • Family
  • criminal response
  • Criminal Policy
قرآنکریم
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری(1387)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آشوری، محمد، جایگزین‏هایزندان ـ مجازات‏هایبینابین(1382)، تهران، نشر گرایش، چاپ اول
ــــــــــ، عدالت کیفری(مجموعه مقالات) (1376)، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول
آقایی جنت مکان، حسین، حقوقکیفریعمومی(براساسلایحهمجازاتاسلامی) (1390)، تهران، جنگل جاودانه، چاپ اول
ابهری، محمدعلی، اسلامودفاعاجتماعی(1377)، قم، مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی، چاپ اول
اردبیلی، محمد علی، حقوقجزایعمومی(1381)، نشر میزان، چاپ چهارم
استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری(1377)، ترجمه حسن دادمان، تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول
اسدی، لیلا، ورود حقوق کیفری به حوزه  خانواده و کیفیت تأمین الزام آوری قواعد در این حوزه(1392)، فصلنامهتعالیحقوق، شماره 3
 ــــــــــ، درسنامهحقوقکیفریخانواده(1391) تهران، نشر دانشگاه امام صادق7، چاپ اول
بخشی زاده اهری، امین، تحولاتورویکردهاینوین(1392)، تهران، اندیشه عصر، چاپ چهارم
پوستچی، علی، بررسیامکاناجراییعدالتترمیمیدرنظامکیفریایران(1389)، تهران، کعبه دل، چاپ اول
جعفری لنگرودی، محمد، مبسوطدرترمینولوژیحقوق(1378)، تهران، گنج دانش، چاپ اول
جمشیدی، علیرضا، متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوه‏ها در حقوق ایران وانگلستان(1392)، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره3
خالقی، علی، نکته‏هادرقانونآییندادرسیکیفری(1393)، انتشارات شهر دانش، چاپ اول
خوری شرتونی، سعید، اقربالموارد(1374)، تهران، دارالاسوة للطباعة و النشر
رایت، مارتین، رویکردبینالمللی : عدالتترمیمیچیست؟(1384)، ترجمه امیر سماواتی پیروز، تهران، خلیلیان، چاپ اول
رضایی، غلامحسین، راهبردهایتعلیقوتعویقدرفرآیندکیفری(1389)، تهران، میزان، چاپ اول
رهامی، محسن، زمینه‏های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران(1385)، مجله‌‌دانشکده‌حقوقوعلومسیاسی، شماره‌‌ 74
زراعت، عباس، قانونمجازاتاسلامیدرنظمحقوقکنونی(1384)، تهران، ققنوس، چاپ شانزدهم
سلمان‏پور، عباس گونه شناسی جرایم علیه خانواده(1393)، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره 1
سماواتی پیروز، امیر، عدالتترمیمیتعدیلتدریجیعدالتکیفرییاتغییرآن(1385)، تهران، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول
طریحی، فخرالدین، مجمعالبحرین(1408هـ)، بی‌جا، مکتبه نشر الثقافة الاسلامی
عباسی، مصطفی، افق‏هاینوینعدالتترمیمیدر میانجی‏گری کیفری(1382)، تهران، دانشور، چاپ اول
غلامی، حسین، عدالتترمیمی(1385)، تهران، سمت، چاپ اول
فروزش، روح‏الله، جایگاهعدالتترمیمیدرفقهاسلامیو حقوقایران(1386)، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول
کامیاب، حسین، جنبه‏هایسیاستجناییایراندرقبالموادمخدر(1380)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)
گسن، ریموند، جرمشناسیکاربردی(1384)، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، انتشارات سلسبیل، چاپ اول
گلدوزیان، ایرج، حقوقجزایعمومیایران(1385)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم
لازرژ، کریستین، سیاستجنایی(1375)، ترجمه علی حسین نجفی ابرند ابادی، تهران، یلدا، چاپ اول
مارشال، تونی، عدالتترمیمیارتقابخشیدنرویکردبزه‏دیده محوری(بی‏تا)، ترجمه امیر سماواتی پیروز، تهران، بی‏نا، چاپ اول
مطهری، مرتضی، عدلالهی(مجموعهآثار)(1380)، قم، صدرا
معین، محمد، فرهنگفارسیمتوسط(1374)، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول
میلانی، علیرضا، بایگانی پرونده کیفری(1395)، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، شماره1
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی(1380)، مجلهدانشگاهعلوماسلامیرضوی، شماره2
 ــــــــــ، تقریراتدرسحقوقکیفریعمومی 2(اقداماتوکیفرهایجایگزینزندان) (1379)، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 ــــــــــ، مجازات‏هایجامعه‏مداردرلایحهقانونمجازات‏هایاجتماعیجایگزینزندان. در: مجموعهمقالاتهمایشراهکارهایکاهشجمعیتکیفریزندان(1385)، تهران، میزان
 ــــــــــ، میانجی‏گری:جلوه‏ای از عدالت ترمیمی(1382)، تهران، دانشور، چاپ سوم
نیاز پور، امیر حسن، نقش بزه‏دیده در چگونگی پاسخ‏دهی به بزهکاران(1391)، مجله تحقیقات حقوقی، شماره57