بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار ‌ گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است. به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می‌شود، مهرالمسمی می‌گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می‌توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن  اطلاق شود و قابل تملک باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استحباب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متأسفانه، با همه این سفارش‌ها، امروزه شاهد افزایش بی‌رویه مهریه‌ها هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده‌ها به بار آورده است. بر همین اساس تلاش‌هایی در جهت واقعی کردن میزان مهریه صورت می‌گیرد و هر یک از کارشناسان بنا بر تخصص خود راهکارهایی را جهت کاهش میزان مهریه ذکر می‌کنند. در مقاله حاضر، پس از بررسی و نقد دیدگاه‌های مزبور، نظریه نگارنده که احراز توان مرد در پرداخت مهریه (بالفعل یا بالقوه) است، همراه با مستندات و راهکار اجرایی مطرح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Judicial Review and Solutions for Marriage Portion Reduction

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Javad Vaziri Fard 1
  • Fatemeh Fallah Tafti 2
چکیده [English]

In Islam Mahr(marriage portion) is a woman’s right which becomes binding upon the husband once the marriage is contracted. The marriage portion which is set in the marriage contract is called (Mahr- al- Mossamma). There is no limitation for this kind of marriage portion and the couple can contract on any amount or entity which can be owned by a person. According to the principle of sharia a large sum of marriage portion is not recommended. Consequently it should not exceed more than Mahr-al-sunnah (a traditional marriage portion of 500 Dirhams or 50 Dinars). Unfortunately today these suggested amounts are ignored and heavy sums of marriage portions imposed on the man have inflicted immense losses on the family foundation. Accordingly efforts have been made by all scholars to reduce the marriage portion to a reasonable amount. After reviewing and criticizing the scholars views the author brings forth her documentations and practical solutions regarding the financial  status of the husband and marriage portion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage portion
  • mahr – al–sunnah
  • mahr – al – mossama (agreed nuptial gift)
  • kintal/quiutl (a sum of money)