موضوعات = فقه و حقوق خانواده
تاثیر روان شناختی ساختار خانواده و مشارکت پذیری اعضای خانواده در حل تعارض ولایت و حضانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.30497/flj.2023.243959.1866

کبری پورعبدالله


شناسایی ماهیت حقوقی شیربها با تاکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.30497/flj.2023.245002.1939

رضا دریایی؛ فیروز سکوتی


بررسی صحت مهریه ی نامتعارف و چالشِ به ارث رسیدن حق مطالبه‌ی آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245717.1982

محمد رضا حمیدی؛ زهره حاجیان فروشانی


مسئولیت کیفری جنایات ضمن روابط زناشویی و نقش رضایت زوجه در رفع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245511.1964

سید علی اصغر یعقوبی؛ عاطفه عباسی کلیمانی


مصداق شناسی خشونت جنسی علیه زوجه از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.30497/flj.2024.242812.1780

کبری پورعبدالله؛ زهرا السادات نجم آبادی؛ سیده مائده تقوی؛ ریحانه جهانی


تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 53-81

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


مناقشات فقهی تشکیل بانک اسپرم

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 267-293

10.30497/flj.2023.243742.1849

محمد حسین رحمتی؛ نرجس نظری نوله


بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پویا

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 295-327

10.30497/flj.2023.243636.1830

خلیل اله احمدوند؛ لیلا آزادمنش


بررسی نسب و حقوق کودک شبیه‌سازی‌شده در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل

دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 281-303

10.30497/flj.2023.243757.1850

محمد فرزانگان؛ سیده طاهره موسوی خطیر؛ مهدی طالقان غفاری


اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان

دوره 27، شماره 77، آبان 1401، صفحه 50-25

10.30497/flj.2022.243700.1844

نفیسه سادات شریعتی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ محمد روشن


روش‌شناسی تأصیل اصول حاکم بر خانواده با تطبیق بر روش «اکتشاف» شهید صدر

دوره 27، شماره 77، آبان 1401، صفحه 77-51

10.30497/flj.2022.242752.1777

فاطمه محمدقلی ها؛ صدیقه مهدوی کنی؛ محدثه نقی زاده خواجکینی


حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم

دوره 27، شماره 76، خرداد 1401، صفحه 145-168

10.30497/flj.2022.242577.1769

زهرا ال اسحق خوئینی؛ علیرضا باریکلو


وا‌کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 271-297

10.30497/flj.2022.241611.1698

حسین جمالان؛ فاطمه رجایی؛ علی اکبر حکم آبادی


اجرت‌المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 61-33

10.30497/flj.2021.241163.1673

عبدالخالق شفق؛ سیدمهدی میرداداشی؛ اعظم خوش صورت موفق