جستاری بر پدیدة هرزه‎نگاری و اغفال سایبری کودکان در پرتو آموزه‏ های فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی. دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

2 کارشناس‌ارشد فقه و حقوق خصوصی. دانشگاه شهید مطهری. تهران. ایران

چکیده

یکی از مسائل حوزة کودک‌آزاری آنلاین، هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به معنای ایجاد اعتماد برای کودک و بزرگسالان اطراف کودک، برای دسترسی به او و خلوت کردن با اوست. در این راستا، ممکن است مجرمان از تهدید و زور فیزیکی برای تجاوز جنسی یا سوءاستفاده از کودک استفاده کنند. مجرم با استفاده از فضاهای آنلاینی که کودکان در آن حضور دارند، شروع به برقراری رابطه با کودک و جلب اعتماد او و حتی اطرافیانش می‌کند و با سوءاستفاده از این اعتماد، سبب ورود آسیب جسمی و روحی به کودک می‌شود. با توجه به اهمیت حمایت از حقوق کودکان، مسئلة اصلی این پژوهش تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی هرزه ‎نگاری و اغفال سایبری کودکان به‌منظور ارائة راهکارهایی درجهت حمایت قانون‎گذار و همچنین مسئولیت والدین و مربیان کودک است. نخست اصل حفظ کرامت کودک، دوم قواعد فقهی مربوط به حوزة‎ تربیت، مانند قاعدة هدایت و تربیت، ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، دفع ضرر از دیگران و امر به معروف و نهی از منکر، و سوم مسئولیت تربیت والدین به‌ویژه تربیت جسمی، جنسی و عاطفی وی برای اثبات وجوب حمایت از کودکان در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی بیان شده که با توجه به قوانین مسئولیت مدنی 1399، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب 1400، ابعاد حقوقی آن نیز مطرح گردیده ‎است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کنترل و نظارت والدین، آموزش های صحیح و بهنگام، همراهی عاطفی با کودک، همچنین وجود قوانین برای رده ‎بندی سنی محتوایی، بازخورد قضایی مناسب با مجرمان، آگاهی‌بخشی به جامعه در جهت حمایت از کودکان‎ نسبت به پدیده هرزه ‎نگاری و اغفال سایبری کودکان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Research on the Phenomenon of Child Grooming (Pornography and Children's Cyber Negligence) in the light of Iranian Jurisprudence and Law

نویسندگان [English]

 • Maryam Ghanizadeh bafghi 1
 • asma hosseinzadeh sereshki 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University
2 Master of Jurisprudence and Private Law, Shahid Motahari University
چکیده [English]

One of the issues in the field of online child abuse issues is child grooming in order to provide the trust for the child and the adults around him/ her, trying to be alone with the child and abuse him/ her. In this regard perpetrators may use threats and physical force to rape or abuse a child. by using the online spaces of around the child, the criminal starts to establish the relationship with the child and gain the trust of child and adults and by abusing this trust causes physical and mental harm to the child. Regarding the importance of protecting children's right the main issue of this research is the analysis of the jurisprudential and legal aspects of this issue in order to provide solutions to support the legislator, the responsibility of parents, and the responsibility of educators of children. Our reasons are classified into three categories. First, the principle of preserving the dignity of the child, the second, jurisprudential rules related to the field of education such as the rule of guidance and education, ignorant guidance, the obligation to maintain order, repel harm from others, and enjoining the good and forbidding the evil, and third, the responsibility of educating parents especially his/ her physical, sexual and emotional education to prove the necessity of protecting children in this article with a descriptive-analytical method has been stated that according to the laws of civil liability, protection of children and adolescents approved in 2018 and the document on protection of children and adolescents in cyberspace approved in 2019 Its legal dimensions have also been discussed. The findings of the research indicate that the parental control and supervision, proper education, emotional companionship with the child, as well as the existence of rules for content age classification, appropriate judicial feedback to offenders, and community awareness can provide support for the child grooming.

کلیدواژه‌ها [English]

 • child grooming
 • cyberspace
 • child rights
 • educational jurisprudence
 •  

  • ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق). لسان العرب، جلد 11. بیروت: دار بیروت.
  • اسدی، لیلاسادات (1388). «حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت». فقه و حقوق خانواده، شمارة 50، ص 27ـ45.
  • اعرافی، علیرضا (1391). فقه تربیتی. قم: مؤسسة اشراق و عرفان، چاپ اول.
  • اعرافی، علیرضا؛ محمودیان، حسین و شهامت، احمد (۱۳۹۷). «وظیفه‎مندی عمومی در تربیت اخلاقی در فقه تربیتی». مطالعات فقه تربیتی، 5(9).
  • اعرافی، علیرضا و موسوی، سید نقی (1395) تربیت فرزند با رویکرد فقهی. قم: مؤسسة اشراق و عرفان.
  • اعرافی، علیرضا (۱۳۹۲). خارج فقه تربیت. قابل دسترس در

   https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/arafi/tarbiat/92 آخرین بازدید: ۸ دی ۱۴۰۰

  • انصاری، مرتضی (1411 ق). المکاسب المحرمه، جلد 1. قم: منشورات دار الذخائر.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (۱۴۳۱ ق). کفایه الاصول، جلد ۱. قم: مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث.
  • بحرانی، یوسف (1405 ق). الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، جلد 13. قم: مؤسسة نشر اسلامی.
  • پورعبدالله، کبری؛ حسینی، فروغ‌السادات و سیار، محمدمهدی (1392). «گسترة حق والدین بر تربیت کودک (مطالعة تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین‌المللی)». فصلنامة شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده، 15(60)، 238-195.
  • جعفری، محمدتقی (1419 ق). رسایل فقهی. تهران: مؤسسة منشورات کرامت، چاپ اول.
  • جوادی آملی، عبدالله (1377). فلسفة حقوق بشر. قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوم.
  • حسام، ابوالفضل و غلامعلی‎زاده کجو، محمد (1399). «بررسی فقهی ـ حقوقی مسئولیت والدین در قبال فعل کودک در فضای مجازی». مطالعات فقه تربیتی، شمارة 34، ص33ـ58.
  • حلی، جعفر بن حسن (1407 ق). المعتبر فی شرح المختصر، جلد 2. قم: مؤسسة سیدالشهدا.
  • حلی، حسن بن یوسف (1417 ق). تذکره الفقهاء، جلد 4. قم: مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث.
  • دزیانی، محمدحسن (1378). جزوة آموزشی حقوق سایبری و جرائم سایبری، جلد 1. معاونت آموزشی قوة قضاییه.
  • رحیمی‌نژاد، اسماعیل (1387). کرامت انسانی در حقوق کیفری. تهران: نشر میزان، چاپ اول.
  • ساریخانی، عادل و عطازاده، سعید (1392). «معیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه». مطالعات حقوق تطبیقی، 4(2)، ص 79-57.
  • سیف، علی‌اکبر (1383). روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم.
  • شریعتی، روح‌الله (۱۳۸۷). قواعد فقه سیاسی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  • شهریاری، حمید (1394). خارج فقه فناوری‎های نوین. قابل دسترس در

  https://www.shahriari.ir/taxonomy/term/12 آخرین بازدید: 6 دی 1400.

  • صدر، محمدباقر (۱۴۲۹ ق). دروس فی علم الاصول، جلد ۲. قم: دار الصدر.
  • عباچی، مریم (1381). حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد. تهران: انتشارات مجد.
  • فاضل لنکرانی، محمدجواد (1433 ق). موسوعه احکام الاطفال و ادلتها: مقارنه تفصیلیه بین مذهب الامامیه و المذاهب الاخری، جلد 5 و 3. قم: مرکز فقه ائمه‌الاطهار علیهم‌السلام.
  • الفیومی، احمد بن محمد (1414 ق). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، جلد 1. قم: مؤسسه دار الهجره.
  • گلی شیردار، محمدحسن و سلگی، امین (1399). «بررسی فقهی قاعدة ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند». فقه و حقوق نوین، 2(5)، ص 10ـ22.
  • لطفی، اسدالله (1391). «قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی». فصلنامة دیدگاههای حقوق قضایی، شمارة 59، ص 205ـ234.
  • محسنی، فرید (1389). حریم خصوصی اطلاعات. تهران: دانشگاه امام صادق.
  • محقق داماد، سید مصطفی (1406 ق). قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم.
  • مروج جزایری، سید محمدجعفر (1413 ق). منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، جلد 4. قم: دار الکتاب، چاپ چهارم.
  • مظفر، محمدرضا (۱۴۲۳ ق). اصول الفقه، جلد ۲. قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر الاسلامی.
  • موسوی بجنوردی، سید محمد (1386). «کودک‌آزاری». نشریة حقوق و علوم سیاسی، شمارة 3، ص 7ـ22.
  • موسوی بجنوردی، میرزا حسن (1413 ق). القواعد الفقهیه. قم: مؤسسة مطبوعاتی اسماعلیان، چاپ دوم.
  • مؤمنی، عابدین و کلباسی، محمدابراهیم (1396). «مبانی فقهی وجوب تربیت». دوفصلنامة مطالعات فقه تربیتی، 4(8)، ص168-141.
  • نجفی، محمدحسن (1404 ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 31. بیروت: دار الاحیاء تراث العربی.
  • نیکخوامیری، ناصر و صدوق، امین (1397). «بررسی جایگاه و کارکرد قاعدة کرامت انسان در تربیت». دوفصلنامة مطالعات فقه تربیتی، (5)9، ص 138-115.
  • نیکنامی، ندا؛ آقایی، علی‌اصغر و کاظمی، سارا (1392). «خشونت خانگی نقض کرامت ذاتی کودک و راهکارهای مقابله با آن در اندیشة حقوقی اسلام». تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، 6(22)، ص 167-133.

   

  https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/expolitationgrooming.aspx

  https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/resources/child_law_practiceonline/child_law_practice/vol-34/november-2015/understanding-sexual-grooming-in-child-abuse-cases