بررسی نسب و حقوق کودک شبیه‌سازی‌شده در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان‌های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانوادة خود به ارث می‌برد. با ظهور این فناوری‌ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری‌های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری‌ها سهم زیادی در حوزة پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه‌های اخیر، روشی جدید به نام شبیه‌سازی وارد عرصة علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفادة گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه‌سازی‌شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گسترة نظرات فقه و قواعد حقوق بین‌الملل و با توجه به شبیه‌سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی ـ تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه‌ای تدوین گردیده است. یافته‌های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه‌سازی‌شده، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی‌شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Lineage and the Rights of Cloned Child in Imami Jurisprudence and International Law

نویسندگان [English]

 • Mohammad Farzanegan 1
 • Seyedeh Tahere Moosavi Khatir 2
 • Mehdi Taleghan Ghafari 3
1 Assistant Professor of private Law of the University of Mazandaran, Iran, Babolsar
2 PhD. Student of private law of the University of Mazandaran, Babul Sar, Iran
3 PhD. Student of private law of the University of Mazandaran, Babul Sar, Iran
چکیده [English]

In recent decades, the debate about embryo research and fertility treatments has been the subject of many political, ethical, legal and theological controversies in Iran and outside between countries. Lineage is one of the most basic human rights in Islamic law that every person inherits from his family. With the emergence of these technologies and the expansion of knowledge, the child's lineage due to these new technologies has been in the spotlight. These technologies have a great contribution in medicine science. In this field, in recent decades, a new method called cloned has been emerged in medicine science and in the field of technology. Due to the widespread use of this method, the lineage of cloned child and his rights will be one of the important issues related to this issue. This article has been compiled by descriptive and analytical method and by collecting data on library sources, also with the purpose of studying the lineage regarding cloned human in medical science in the scope of jurisprudence opinions and rules of international law. The findings indicate that the attitude of the jurists towards the rights of cloned child has differences with each other, but most of the jurists do not recognize the rights in this area regarding the legal descent of the clone, because the Fatherhood is not given to anyone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic jurisprudence
 • cloned human reproduction
 • lineage
 • parent and child relationship
 • International law
 • آزاد، علیرضا (1399). «قرآن و شبیه‌سازی انسان/ بخش دوم». مندرج در isna.ir.
 • اسلامی، سید حسن (1384). «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه؛ بررسی چهار دیدگاه». فقه، 12(44)، ص3ـ66.
 • ـــــــــــــــ (2005م). «شبیه‌سازی انسانی از دیگاه کلامی اهل سنت». فصلنامة انجمن معارف اسلامی، 1(2)، ص85ـ118.
 • اسماعیلی، مصطفی (1388). «شبیه‌سازی و پیامدهای فقهی، اخلاقی و کلامی آن». فصلنامة حقوق پزشکی، 3(8)، ص109ـ147.
 • السان، مصطفی (1386). «مبانی منع شبیه‌سازی انسان». مجلة پژوهش های حقوقی، 6(11)، ص 299-320.
 • آل‌کجباف، حسین و اختری، سجاد (1390). «بررسی شبیه‌سازی انسان از بعد اخلاقی». فصلنامة اخلاق پزشکی، 5(18)، ص117ـ141.
 • الله‌قلی، لیلا و رحمانی، اعظم (1387). «وضعیت حقوقی باروری مصنوعی». فصلنامة حقوقی پزشکی، 2(7)، ص105ـ127.
 • امامی، اسدالله و صفایی، سید حسین (1376). حقوق خانواده: قرابت و نسب و آثار آن، جلد 2. تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 • امیرحسینی، امین و مبین، حجت (1397). «بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه‌سازی انسان و تطبیق با اسناد بین‌المللی». دوفصلنامة انسان‌پژوهی دینی، 14(40)، ص101ـ122.
 • ایزدی‌فرد، علی‌اکبر؛ پیردهی حاجیکلا، علی و کاویار، حسین (1389). «بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه‌سازی انسانی». پژوهش‌های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)، 14(67)، ص29ـ55.
 • تبریزی، میرزا جواد (1418ق). صراط النجاه فی الاجوبه فی الاستفتائات، جلد 3. قم: مکتب حضرت آیت‌الله العظمى تبریزی.
 • جبعی عاملی، زین‌الدین (1380). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. تهران: نشر مجد.
 • جواهری، حسن (1385). «تقسیم جنین و شبیه‌سازی». کاوشی نو در فقه اسلامی، 13(47)، ص81ـ108.
 • ـــــــــــــــ (1423ق). الاستتآم و الاستنساخ، در قرائـات فقهیـه معاصـره فـی معطیات الطب الحدیث. بیروت: الغدیر.
 • حر عاملی، شیخ محمدحسین (1412ق). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 12. قم: مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث.
 • حسن (شیخ)، محسن و غیاثی، مهدیه (1395). «ارزیابی روش‌های تولید سلول‌های بنیادی پرتوان؛ مروری کوتاه». مجلة علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15(4)، ص355ـ376.
 • حسینی حائری، کاظم (1382). الفتاوی المنتخبه. قم: دار التفسیر.
 • خادمی، نورالدین مختـار(1425ق). الاستنساخ البشری بدعه العصـر. بیـروت: دار وحـی القلم.
 • راضی، مهدی و خلیفه‌پور، مریم (1394). «مطالعة تطبیقی شبیه‌سازی انسان از منظر فقه شیعه و اهل سنت». فصلنامة تحقیقات حقوقی، 18(71)، ص279ـ307.
 • رحمانی‌فرد سبزواری، علی و نظری، فاطمه (1397). «دیدگاه‌ فقهای شیعه در مورد شبیه‌سازی انسانی». مطالعات فقه امامیه، 97(10)، ص161ـ184.
 • رنجبریان، امیرحسین و سیف، زهرا (1388). «پرتو حقوق بین‌الملل بر شبیه‌سازی انسان». فصلنامة حقوق، 39(3)، ص165ـ191.
 • ـــــــــــــــ (1388). «چالش‌های حقوق بشری شبیه‌سازی انسان». فصلنامة حقوق، 39(1)، ص129ـ156.
 • زمانی، سید قاسم (1385). «شبیه‌سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر». مجلة پژوهش و حقوق سیاست، 8(19)، ص25ـ41.
 • شمس‌الدین، محمدمهدی (1999ق). الاستنساخ البشر امر غیرمشروع قطعا و یقینا، الاستنساخ بین الاسلام و المسیحیه. بیروت: دار الفکر اللبنانى.
 • شهیدی، سید مهدی (1385). مجموعه مقالات حقوقی: حقوق مدنی، حقوق بازرگانی، حقوق کیفری، حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: نشر مجدد.
 • صادقی، محمود (1383). «همانندسازی انسان (مروری بر دیدگاه‌های مراجع ادیان آسمانی و بررسی آن از نظر فقه اسلامی». پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۸(۳)، ص۳۵ـ۶۰.
 • صمدی اهری، محمدهاشم (1391). «حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی». فصلنامة علمی تحقیقات حقوقی بین‌المللی، 5(18)، ص113ـ138.
 • طباطبایی حکیم، سید ‌محمدسعید (1392). فقه الاستنساخ البشری و فتاوی طیبه. قم: دار الهلال، چاپ ششم.
 • عامری سیاهویی، مصطفی؛ عسگری، علیرضا؛ احمدی اصفهانی، سید محمدمهدی و مرادخانی، احمد (1395). «بررسی فقهی نسب و آثار حقوقی آن در شبیه‌سازی انسان». مطالعات فقهی و فلسفی، 7(28)، ص145ـ166.
 • عباسی، محمود (1387). «شبیه‌سازی انسان، چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر». فصلنامة حقوق پزشکی، 2(7)، ص11ـ46.
 • عسگری یزدی، علی و میرزایی، مسعود (1396). «بررسی و نقد شبیه‌سازی انسانی از منظر فقه اسلامی». پژوهش‌های فقهی، 13(4)، ص795ـ815.
 • عظیمی، حبیب‌الله (1391). «شبیه‌سازی انسان در فقه». فصلنامة مطالعات حقوق بشر اسلامی، 1(1)، ص119ـ140.
 • علیان‌نژادی، ابوالقاسم (1380). «دیدگاه فقهی آیت‌الله مکارم شیرازی دربـارة دو مسـئلة شبیه‌سازی و راه‌های فرار از ربا». مجلة پژوهش و حوزه، 2(6)، ص23ـ61.
 • عـودهالله، ریاض احمد (2003م). الاستنساخ فی میزان الاسلام. عمان: دار اسامه.
 • کندری، فایز عبـدالله (1998م). مشروعیه الاستنساخ الجینی البشری من الوجهه القانونیـه. مجلة الحقوق، کویت، سنه 22، العدد الثانی.
 • محمدی، علی (1398). «شبیه‌سازی انسان و موازین اخلاقی آزمودنی‌های انسانی». اخلاق و تاریخ پزشکی ایران، 12(1)، ص196ـ209.
 • مصباح، عبدالهادی (2002م). الاستنساخ بین العلم و الدین. قاهره: الدار المصریه اللبنانیه.
 • معینی‌فر، محدثه و حاجیعلی، فریبا (1389). «نسب طفل شبیه‌سازی‌شده در نظام حقوقی اسلام». فقه و حقوق خانواده، 15(52)، ص109ـ130.
 • مکارم شیرازی، ناصر (1381). استفتائات جدید، جلد 2. قم: انتشارات مدرسة امام علی بن ابی‌طالب(ع).
 • موسوی بجنوردی، سید محمد (1386). اندیشه‌های حقوقی(1)؛ حقوق خانواده. تهران: انتشارات مجد.
 • موسی‌زاده، محمد (1386). «کرامت بشری و شبیه‌سازی انسان». پژوهش‌های حقوقی، 6(11)، ص251ـ298.
 • مؤمن، محمد (1385). «شبیه‌سازی، فقه». کاوشی نو در فقه اسلامی. شمارة 46، ص40ـ136.
 • نادر، جمال (2001م). الاستنساخ: حقائق علمی هو فتاوی شرعیه. عمان: دار الاسراء.

 

 • Bouzenita, A. I., & Hussain, F. A. (2021). "Psychological and Societal Impacts of Unknown Descent and The Islamic Objective of Nasab. A Preliminary Study of Chosen Biomedical Technologies". International Medical Journal Malaysia, 20(1), p 171-186. https://doi.org/10.31436/IMJM.V20I1.1767
 • Caulfield, Timothy (2003). "Human cloning laws, human dignity and the poverty of the policy making dialogue". BMC medical ethics, 4, E3. https://bmcmedethics.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1472-6939-4-3.pdf
 • Council of Europe. (2016) Full List: chart of signatures and ratifications of Treaty 168, coe.int/en/web/conventions/full-list/- /conventions/treaty/168/signatures?p_auth=oUHGVCCM, accessed 16 August 2016.
 • Cameron NM de S (2014)" Humans, rights, and twenty-first century technologies: The making of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights". Journal of Legal Medicine; 35 (2): p 235–272.
 • Havstad JC (2010). "Human reproductive cloning: a conflict of liberties". Bioethics. 24 (2): P.p 71–7.
 • ILLMENSEE, KARL (2001)"Cloning in Reproductive Medicine". Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 18(8), p 451-467.
 • -Mameli M (2007) "Reproductive cloning, genetic engineering and the autonomy of the child: The moral agent and the open future". Journal of Medical Ethics; 33 (2), p 87–93.
 • Martinez, Bobby (26 January 2018). "Watch: Scientists clone monkeys using technique that created Dolly the sheep". Fox61. WTIC-TV.
 • Peter J. Russel (2005). iGenetics: A Molecular Approach. San Francisco, California, United States of America: Pearson Education.

- Lo B et al. (2010) "Cloning mice and men: Prohibiting the use of iPS cells for human reproductive cloning. Cell Stem Cell", 6 (1), p 16–20.

- Langlois, A. (2017) The global governance of human cloning: the case of UNESCO. Palgrave Commun 3, 17019. https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.19

- R Edwards,V  Gilies ,JR Mccarthy .(1999) Biological parents and social families: legal discourses and everyday understandings of the position of step-parents, International Journal of Law, Policy and the Family, 13(1), p 78–105, https://doi.org/10.1093/lawfam/13.1.78  

- World Health Organization. (1998) Fifty-first World Health Assembly Agenda Item 20: Ethical, Scientific and Social Implications of Cloning in Human Health. WHO: Geneva, Switzerland

      - United Nations. (2005) United Nations Declaration on Human Cloning. United Nations: New York.