جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه، تهران، ایران

2 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده، دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، دیدگاه اسناد بین‌المللی و وضعیت جرم‌انگاری رابطة جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می‌شود. در اسناد بین‌المللی، این پدیده به‌عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به‌عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به‌عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم‌انگاری شده است. با این حال، رابطة جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می‌گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطة جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به‌علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت‌‌اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می‌گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطة جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم‌انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminalization of Marital Sexual Intercourse without the Wife's Consent in International Documents and the Laws of Ireland, Indonesia, Turkey and Iran

نویسندگان [English]

  • mahzad saffarinia 1
  • sara sabour 2
1 Assistant Professor of Law, Non-Governmental Refah School, Tehran, Iran
2 Master student in Family Law, Non-Governmental Refah School, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article with a descriptive-analytical approach studies the aspects of international documents and criminalization of sex without the consent of the wife in Ireland, Indonesia, Turkey and Iran countries. This phenomenon has been introduced in international documents as an example of sexual violence against women. This issue has been criminalized as rape in Ireland and Turkey, and as a domestic violence in Indonesia. Moreover, sex without the consent of the wife has not yet been criminalized in the laws of Iran. The reason may be the lack of explicit discussion about this issue in Islamic jurisprudence. In this article, it is proved that, it is possible to define the subject of sexual intercourse without the wife's consent in the context of Islamic jurisprudence in the cases of permission for the wife's disobedience and the necessity of the wife's consent to have sex. In addition, a mandatory sentence and some guarantees of the execution of Shar' rules are also provided. Finally, due to the existence of the necessary grounds for enacting the appropriate laws regarding sex without the consent of the wife in Iranian law, the criminalization of this issue has been presented in the form of a criminal offense with a minimum of 7th degree punishment and in cases of violence or harm with a minimum degree of 6th degree punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual intercourse without the wife's consent
  • Marital Rape
  • Criminalization
  • Jurisprudence
  • International documents
ـ قرآن کریم.
ـ ابهری، حمید و صفایی، محمدصالح (1391). «موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران»، فصلنامة پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 9(30)، صص 11 ـ 30.
ـ اکبری، ریحانه (1396). بررسی فقهی و حقوقی خشونت جنسی نسبت به زوجه. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه قم، دانشکدة حقوق.
ـ خواجه‌زاده، امیر و حسینی میقان، سید روح‌الله (1397). «حق حبس زوجه و ابهاهات موجود در رویة قضایی». مجلة حقوقی دادگستری، 82(102)، صص 35 ـ 54.
ـ روستایی، مهرانگیز (1394). «مقایسة تطبیقی اصل ضرر و قاعدة لاضرر در توجیه مداخلة کیفری». پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 19(2)، صص 51 ـ 73.
ـ شکری، فریده و مؤمن، رقیه سادات (1390). «نقش قاعدة لاضرر در حق خودداری زن از تمکین خاص». فصلنامة شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، 13(51)، صص 105 ـ 130.
ـ عبداللهی، هرمز (1398). «بررسی فقهی و حقوقی قاعدة لاضرر در رویة قضایی کنونی». فصلنامة علمی ـ حقوقی قانونیار، 9(3)، صص 113 ـ 128.
ـ فرجی‌ها، محمد؛ نوبهار، رحیم و شاه‌بیگی، ایمان (1398). «از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریة تنظیم‌گری پاسخگو». پژوهشنامة زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 10(3)، صص 47 ـ 71.
ـ کاظمی، زهرا و قاسمی، قاسم (1399). «تجاوز جنسی در روابط زناشویی از منظر حقوق و اجتماع در ایران و انگلستان». فصلنامة تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 16(43)، صص 53 ـ 87.
ـ گودرزی، فریبا؛ موسوی بجنوردی، سید محمد و نوابی‌نژاد، شکوه (1395). «بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبة فقهی و حقوقی موضوع». پژوهش‌نامة زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 7(4)، صص 67 ـ 100.
ـ میرکمالی، سید علیرضا (1396). «مبانی فقهی ـ حقوقی جرم‌انگاری تجاوز زناشویی». فصلنامة خانواده‌پژوهی، 13(51)، صص 389 ـ 405.
ـ ناظمی‌زاده، محسن و نیک‌دوستی، مجتبی (1392). «شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح». مجلة حقوقی دادگستری، 77(82)، صص 193 ـ 216.
ـ هدایت‌نیا، فرج‌الله (1399). اختلال جنسی و حقوق خانواده. تهران: سازمان انتشارات و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی. چاپ اول.
Adamo, S.A. (2012) The Injustice of the Marital Rape Exemption: A Survey of Common Law Countries, American University International Law Review, Vol 4, Issue 3, Pages 555-589.
Aghtaie, N. (2017). Rape within heterosexual intimate relationships in Iran: legal frameworks, cultural and structural violence. Families, Relationships and Societies, Vol. 6, Pages 167-183.
Ainunnisa, R.A., Andini N.R. and Raditio J.U. (2019) Comparative Perspective on Marital Rape: Western Law and Islamic Law, Advances in Economics, Business and Management Research, Vol 130, Pages 131-137.
Anderson, M.J. (1998) Lawful wife, unlawful sex-examining the effect of the criminalization of marital rape in England and the Republic of Ireland, GA. J. INT'L & COMP. L. Vol 27, Pages 139-166.
Arief, H. (2017) Legal protection against women victims by the Indonesian domestic violence act 23, 2004, SLRev, Pages 88-97.
Arief, H. (2018) Domestic violence and victim rights in Indonesian law concerning the elimination of domestic violence, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol 21, Issue 4, Pages 1-7.
Bacanak, N. and Yılmaz, C. (2021) Legal systems in Turkey: overview, Legal systems in Turkey: overview, Practical Law Country Q&A w-016-2851, Turkey
Bennice, J.A. and Resick, P.A. (2003) Marital Rape: History, Research, and Practice, Trauma Violence Abuse, Vol. 4, Pages 228-246.
Bergen, R.K. (2006) Marital Rape: New Research and Directions, Applied Research Forum, National Online Resource Center on Violence Against Women, pages 1-13.
CEDAW/C/TUR/CC/4-5 (2005) Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding comments: Turkey, 15 February 2005.
Hamilton, J. (2006) The criminal law relating to sexual offences against children, Submission by the Director of Public Prosecutions Oireachtas Joint Committee on Child Protection, Tuesday 26 September 2006.
Handbook for Legislation on Violence against Women, (2010), Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York.
Igwe, B.O. (2018) The impact of domestic violence legal regulation and enforcement among Nigerian immigrants in Ireland, A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy, Department of Law, Maynooth University, Ireland.
Ireland 2017 human rights report (2017) Country Reports on Human Rights Practices for 2017, United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, United States
Karadas, C. (2008) A comparative study: development of marital rape as a crime in USA, UK and Turkey, Turkish Journal of Police Studies, Vol 10, Pages 113-132.
Lesses, K. (2012) PGA v THE QUEEN, marital rape in Australia : The role of repetition, reputation and fiction in the common law, Melbourne University Law Review, Vol 37, Pages 786-833.
Mahoney, P. and Williams L.M. (1998). Sexual assault in marriage: Prevalence, consequences, and treatment of wife rape, Partner violence: A comprehensive review of 20 years of research, pages113–162.
Martin, E.K., Taft, C.T. and Resick, P.A. (2007) A review of marital rape, Aggression and Violent Behavior, Vol 12, Pages 329–347.
Nasri, M. and Hamat, M. (2017) Islamic perspective on the legality of marital rape in the framework of maqasid al shariah, 6th international conference on Islamic jurisprudence, Pages 161-177.
Riggins, L. (2004) Criminalizing Marital Rape in Indonesia, Boston College Third World Law Journal, Vol 24, Issue 2, Pages 421-441.
Ryder, S.L. and Kuzmenka, S.A. (1991) Legal Rape: The Marital Rape Exemption, The John Marshall Law Review, Vol 24, Issue 2, Pages 393-421.
Special Rapporteur on violence against women (2021) Rape as a grave and systematic human rights violation and gender-based violence against women, Human rights office of the high commissioner, United Nations, To the Human Rights Council at its 47th session, 19 April 2021.
Susila, M.E. (2013), Islamic perspective on marital rape. Journal Media Hukum, Vol. 20, No.2, Pages 317-332.
Tongat and Anggraeny, I. (2017) Marital Rape in Indonesian Criminal Law Perspective, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol 59, Pages 134-138.
Vandana. (2017) Martial Rape - Exemption Under Indian Penal Code: Quest For Recognition And Liability, ILI Law Review, Vol. 2, Pages 2-19.
Venkatesh, V. and Randall, M. (2015) Normative and International Human Rights Law Imperatives for Criminalising Intimate Partner Sexual Violence: The Marital Rape Impunity in Comparative and Historical Perspective, SSRN Electronic Journal, Pages 41-88.
Violence against Women in Turkey (2003) A Report to the Committee against Torture, United Nations Committee against Torture forms part of OMCT’s Violence against Women Program, Turkey.
World report on violence and health: summary (2002) World Health Organization, Geneva.
Yılmaz, A.O. (2015) Marital Rape, Turkish medical student journal, Pages 169-172)
Yllo, K. (1996) Marital rape, Battered women`s justice project, Pages 1-13.