بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پویا

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده‌ است. از آنجایی‌ که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می‌گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه‌های زندگی بر تغییرات آنها تأثیرگذارند‌ و امکان تبدل در احکام را ایجاد می‌نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده‌اند، عبارت‌اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر‌های عارضی‌اند، اینکه تأثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزة زنان سازگارند، به‌نحوی ‌که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می‌گردد، می‌توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقة متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت‌های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Financial Rights of Men and Women in the Light of Dynamic Jurisprudence

نویسندگان [English]

 • khalil allah ahmadvand 1
 • leila azadmanesh 2
1 Assistant Professor of Theology Department, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Master Student of Jurisprudence and Islamic Law Fundamental, Razi Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Many rights and duties have been existed before Islam, and the legislator has confirmed them. Financial rights of men and women are also among the things that have been approved by the legislator, and the certain limits have been determined and decrees have been issued for each of them. Since rulings are subject to interest and corruption, and these matters are also assigned to topics; Therefore, the temporal and spatial conditions and lifestyles are affected to their changes and create the possibility of changes in rulings. Some of the financial rights of men and women that have been examined in this article are included: the topics of blood price, dowry, alimony and permission in financial possessions. In this research, an attempt is made to investigate the Shari'a rulings related to the financial rights of men and women with a descriptive-analytical method. That the financial rights of men and women are religious or subject to temporary variables, that the effect of time and place on women's financial rights and that the financial rights of men and women in Islam are compatible with the expediency of women today, in a way that is more compatible with justice and causes more protection for women's rights be made with the results obtained from this research, it is possible to consider rulings on the equal enjoyment of financial rights for women; Including equality in the price of blood on the soul and organs, having alimony commensurate with the dignity of women considering the progress of today's life, not paying excess dowry in divorce`s khol`a and also not requiring permission in financial seizures considering the financial independence that women have at the present time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial rights of men and women
 • alimony
 • dowry
 • blood price
 • dynamic jurisprudence
 • قرآن کریم
 • ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین (1405ق). عوالی اللئالی العزیزیه. قم: دار سیدالشهداء للنشر.
 • ابن شعبه حرانى، حسن بن على (1404ق). تحف العقول. قم: جامعة مدرسین.
 • ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق). لسان العرب. بیروت: دارالفکر للطباعه و نشر و توزیع.
 • ابوزهره، محمد (بی‌تا). محاضرات فی عقد الزواج و آثاره. قاهره: دارالفکر العربی
 • اردبیلى، احمد بن محمد (1403ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. قم: انتشارات اسلامى.
 • ایمانی، مینا (1389). بررسی تطبیقی اذن زوجه از زوج در فقه و حقوق موضوعه. تهران: دانشگاه پیام نور.
 • بحرانى، یوسف بن احمد (1405ق). الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره. تحقیق محمدتقی ایروانی. قم: مؤسسة نشر اسلامی.
 • بهمنی، میلاد (1395). تحلیل حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با تأکید بر نظریات آیت‌الله هاشمی شاهرودی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه عدالت تهران. ایران.
 • تبریزی، میرزاجواد (1385). صراط النجاة فی أجوبة الاستفتاءات. قم: دارالصدیقه الشهید
 • جمعى از مؤلفان (بی‌تا). مجلة فقه اهل بیت(ع). قم: مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع).
 • کاظمی، جواد بن سعدالله (1365ق). مسالک الافهام الی آیات الاحکام. تهران: نشر مرتضوی.
 • جوهرى، اسماعیل بن حماد (1410ق). الصحاح ـ تاج اللغه و صحاح العربیه. لبنان: دار العلم للملایین.
 • جوریزی، صغرا (1392). نقد و بررسی نظریة تساوی دیة زن ومرد. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه پیام‌نور بهشهر. ایران.
 • حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسة آل البیت(ع).
 • حکیم، سید محسن طباطبایى (1410ق). منهاج الصالحین. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
 • حلى (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1414ق). تذکره الفقهاء. قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).
 • حلى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد (1410ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى. قم: انتشارات اسلامى.
 • حلى، حسین (1415ق). بحوث فقهیه. قم: مؤسسة المنار.
 • حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (بی‌تا). تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه. مشهد: مؤسسة آل‌البیت(ع).
 • ـــــــــــــــ (1408ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسة اسماعیلیان.
 • خوری شرتونی، سعید (1403ق). اقرب الموارد. قم: انتشارات آیت‌الله مرعشی.
 • خویى، سید ابوالقاسم (1410ق). منهاج الصالحین. قم: نشر مدینه العلم.
 • ـــــــــــــــ (بی‌تا). کتاب الحج. قم: منشورات مدرسه دارالعلم.
 • دارقطنی، علی بن عمر (1424ق). سنن الدارقطنی. لبنان: مؤسسه الرساله.
 • روحبخش فعالی، زهره و امینی، اعظم (1399). «بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر». فصلنامة علمی مطالعات فقه اقتصادی، 2(3)، ص73ـ84.
 • شاهعلی، حسن (1394). بررسی فقهی ماهیت وجودی نفقه وکمیت وکیفیت آن در مذاهب خمسه. فصلنامه حبل المتین. 4(13)، 80-66.
 • شریف مرتضی، علی بن حسین بن موسی (1415ق). الانتصار. قم: مؤسسة اسلامی.
 • شیرازی، سید محمد حسینی (بی‏تا). الفقه: کتاب الجعاله، الایمان و النذر. قم: مدرسه الامام المهدی(ع).
 • صانعی، یوسف (1377). برابری دیة زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان. قم: فقه الثقلین.
 • ـــــــــــــــ (1383). فقه و زندگی (کتاب القصاص). قم: فقه الثقلین.
 • صدوق، محمد بن على بن بابویه (1413ق). من لا یحضره الفقیه. قم: انتشارات اسلامى.
 • طاهرى، حبیب‌الله (1418ق). حقوق مدنى. قم: انتشارات اسلامى.
 • طاهری‌نیا، احمد (1384). «زن و استقلال اقتصادی». نشریة معرفت، شمارة 89.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1363). تفسیر مجمع البیان. ترجمة حسین نوری همدانی. تهران: فراهانی.
 • طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن (1390). الاستبصار فیما اختلف من الأخبار. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 • ـــــــــــــــ (1407ق). الخلاف. قم: انتشارات اسلامی جامعة مدرسین قم.
 • عاملى (شهید ثانى)، زین‌الدین بن على (1413ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.
 • ـــــــــــــــ (1410ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: داورى.
 • عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (1372). القواعد و الفوائد. تهران: مکتبه المفید.
 • عسگری، آسیه (1396). امکان سنجی محرومیت همسر از ارث در فقه وحقوق موضوعه. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه پیام نور. تهران. ایران.
 • علوی، سید محمدتقی (1381). «تأملی بر جایگاه "عرف" و "عادت" در فقه و حقوق موضوعة ایران». زبان و ادب فارسی (نشریة سابق دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز)، 45(182)، ص135ـ168.
 • عمید زنجانی، عباسعلی (1384) . قواعدفقه سیاسی(مصلحت). تهران: امیرکبیر.
 • فیض کاشانى، محمدمحسن ابن شاه مرتضى (بی‌تا). مفاتیح الشرائع. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشى.
 • فیض، علیرضا (1374). مبادی فقه و اصول. تهران: دانشگاه تهران.
 • قمی، ابوالقاسم (1387). جامع الشتات. تهران: دانشگاه تهران.
 • کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 • کاتوزیان، ناصر (1377). فلسفة حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • لنکرانی، محمد فاضل (1383). جامع المسائل. قم: امیر العلم.
 • متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام (1409ق). کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال. بیروت: مؤسسه الرساله.
 • مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى (1403ق). بحار الأنوار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.
 • موسوی بجنوردی، محمدکاظم (1381). «مصاحبه با آیت‌الله موسوی بجنوردی». روزنامة همشهری، چهارشنبه یک آبان، شمارة 2876.
 • معرفت، محمدهادی (1374). «نقش زمان و مکان در روند اجتهاد». مجموعه مقالات اجتهاد و زمان‌ و مکان مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی. جلد 3.
 • مفید (شیخ)، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى (1413ق). المقنعه. قم: کنگرة جهانى هزاره شیخ مفید.
 • مکارم شیرازی، ناصر (1371). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 • ـــــــــــــــ (1424ق). کتاب النکاح. قم: مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع).
 • مهریزی، مهدی (1382). شخصیت و حقوق زن در اسلام. تهران: علمی‌فرهنگی.
 • موسوی خمینی، سید روح‌الله موسوی (1389). صحیفة نور. تهران: تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • ـــــــــــــــ (1392). تحریر الوسیله. قم: مطبوعات دار العلم.
 • نجفی، محمدحسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 • یزدى، سید محمدکاظم طباطبایى (1419ق). العروه الوثقى (المحشّى). قم: انتشارات اسلامى.
 • ـــــــــــــــ (1414ق). تکمله العروه الوثقى. قم: داوری.
 • یوسفیان، نعمت‌الله (بی‌تا). احکام اقتصادی خانواده. تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.