کلیدواژه‌ها = کودک
رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 249-229

10.30497/flj.2018.71216

عاطفه عباسی کلیمانی؛ اسما اکبری


بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 63، اسفند 1394، صفحه 23-41

10.30497/flj.2016.56648

مهدی عباسی سرمدی؛ عهدیه زنگی اهرمی


حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر

دوره 20، شماره 62، خرداد 1394، صفحه 173-194

10.30497/flj.2015.52090

سیدمحمد اسدی نژاد؛ عباداله رستمی چلکاسری؛ فاطمه مرادی


حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 55، اسفند 1390، صفحه 91-113

10.30497/flj.2012.39435

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فائزه طوقانی پور


حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان

دوره 14، شماره 51، اسفند 1388، صفحه 5-31

10.30497/flj.2010.39998

لیلا سادات اسدی


حق کودک بر هویت

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 26-46

10.30497/flj.2009.67917

لیلا سادات اسدی