مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه زنجان

چکیده

حضانت،‌ جزء مباحث مهم خانواده در نظام‌های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگه داری، تربیت و حضانت او نیز‌ ضروری شمرده می‌شود. اما ‌قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی ‌را که پرداختن به آن‌ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش‌های متعدد دادگاه‌ها از مراجع مختلفی مثل اداره‌ حقوقی دادگستری است که‌ بیانگر وجود ابهام‌ها و تعارض‌های قابل توجه در موضوع بحث است. مقاله حاضر می‌کوشد تا به صورت فشرده، ‌ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، ‌به خلأها و تعارض‌های موجود اشاره کند و راه‌حل‌هایی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Custody Dilemma in Iranian Legal System

چکیده [English]

Custody is an important family issue in different legal systems. Taking into considerations the significance of children in society, the custody & the way of training children is of vital importance, which have not been fully considered, and there is no legal Justification for them in Iranian civil law. Therefore, it needs further elaboration. It is worthy to note that in compare with similar institutions there is no clear definition as far as the duty, rights& the obligations of custody are concerned.
On the other hand, there remain some unresolved questions, which are necessary to clarified. Consequently, courts seeking help from legal resources and authorities and the department of justice show that its controversial arguments & ambiguities, which have to taken into consideration still remain. The present article while attempting to clarify the custody rights& its relevant obligation needs further elaboration and finally it presents some solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rights
 • Family
 • Child
 • custody
 • Guardianship

عنوان مقاله [العربیة]

العراقیل و الثغرات القانونیة فی قانون الکفالة فی النظام القانون الإیرانی

چکیده [العربیة]

إن الکفالة تعتبر من قضایا الأسرة الهامة فی مختلف الأنظمة القانونیة. و نظرا لأهمیة مکانة الطفل فی بناء مستقبل المجتمع فإن تربیة الطفل و کفالته تُعدّ أمرا ضروریاً.
غیر أن القانون المدنی الإیرانی لم یعالج هذه التنظیم بشکل مناسب. أی إنه من جهة لم یقدم تعریفا دقیقا لهذا التنظیم و لم یبین الحقوق و الواجبات الصادرة عنه مقارنة بالتنظیمات المشابهة الأخری، و من جهة أخری سکت عن تناول قضایا هامة کان من الضروری معالجتها و کان من نتیجة هذا الامر تساؤلات المحاکم من مصادر مختلفة کدائرة سلطة القضاء القانونی حیث یتضح لنا وجود التباسات و تناقضات معتنی بها فی هذه القضیة.
تسعی المقالة التی بین ایدینا إلی الاشارة الی الاشکالات و التعارضات الموجودة و الی تقدیم حلول مناسبة، من ضمن تبیین مکانة تنظیم الکفالة و الواجبات الناشئة عنها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الحقوق
 • الأسرة
 • الطفل
 • الکفالة
 • القیمومة
 • الولایة