مشروعیت کودکان متولد از شیوه های جدید باروری در حقوق ایران، مصر و انگلیس‎

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه حقوق خصوصی، تهران، ایران

چکیده

در همه سیستم ‌های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می‌ شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می‌ ماند. از آن‏جا که شیوه‌ های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ‌ها مطرح می ‌گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه ‌های جدید باروری به والدین خود در حقوق ایران، با تکیّه بر منابع فقهی می‌ پردازد. نویسنده در کنار مطالعه حقوق ایران، مروری تطبیقی بر حقوق مصر و انگلیس هم دارد. مطالعه در حقوق ایران بیانگر سکوت قانون‌گذار و اختلاف دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به این مسأله اساسی است؛ از نظر برخی فقهای امامیه، طفل مذکور فاقد نسب مشروع و در حکم فرزند متولد از زناست. اما اغلب فقهای امامیه علی‌رغم تأکید بر عدم ارتکاب مقدمات حرام در ارائه و استفاده از شیوه ‌های جدید باروری، کودک حاصل از شیوه‌ های مذکور را حتی در فرض نامشروع بودن شیوه‌ مورد استفاده، به والدین خود ملحق می‌ دانند. در حقوق انگلیس و مصر نیز عدم رعایت شرایط قانونی سبب می‌ شود کودک غیر قانونی و نامشروع تلقی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legitimacy of Children Born by New Reproductive Methods in Iranian, British and Egyptian Law

نویسنده [English]

  • mahshid sadat tabaei
faculty
چکیده [English]

In all legal systems, a child born out of wedlock, is regarded as illegal and illegitimate and is deprived of some rights that the legitimate child enjoys. Taking into consideration that the new method of fertility most of which involve a third party, are unlawful preliminary act. Therefor the legitimacy of the children as a consequence of these methods is under discussion. The present paper analyses the possibility of ‎ children born out of wed lock to enjoy legal right of living with her/his parents in Iranian Law based on ‎the jurisprudencial resources and in addition to studying Iranian ‎Laws, a comparative study of Egyptian and British laws is carried on. ‎The study of Iranian law shows that legislator is remained silent and There are different opinion among Shiite jurists in response to this substantial issue, ‘based on the opinions of some Imamiya jurists’, the child ‎is deprived of legitimate parentage and that the ruling is that the child born (from this method) is sentenced as a child born out of adultery. Despite the emphasis of Imamiya jurists on ‘not committing unlawful preliminary acts in terms of applying new reproductive methods’, ‎the child who is born as a result of the above mentioned methods, ‎even assuming that her/his has been created by using an illegitimate technique, is directed to ‎his/her parents. In British and Egyptian law, the non-observance of legal conditions also causes the child to be regarded as illegal and illegitimate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • new reproductive methods
  • Legitimacy
  • reunification
  • adultery
  • parentage