دوره و شماره: دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402 

علمی - پژوهشی

دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق

صفحه 5-30

10.30497/flj.2023.244095.1876

محمدرضا رضوان‌طلب؛ سعید سبوئی جهرمی؛ رضا پورصدقی