بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در ایران و کشور های کامن لا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

بنای قانونگذار بر این است که قوانین خانواده را طوری تنظیم کند که بنیان آن به آسانی متزلزل نگردد.اشخاص در مقام رویارویی با تحولات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و ... تمایل به حاکمیت اراده ی خود را دارند. چه گونه می توان اراده ی اشخاص را حاکم دانست در حالی که قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه ما را به سمت تثبیت وضع موجود هدایت می کنند. در راستای تعادل بین قداست و استواری خانواده و اصل حاکمیت اراده و حق بنیادی تعیین سرنوشت در عقد نکاح، باید بنیان های حقوق خانواده را مشخص کرد تا از این ره یافت، طی طریق، اصولی و به روز باشد. در همین راستا اصول سه گانه ی بنیادین خانواده موقعیت نکاحی، حریم خصوصی شخصی - خانوادگی و نقش قراردادهای خصوصی در برخی از کشورهای کامان لا و مقایسه آن با حقوق ایران بررسی شد. این اصول تا حدی که در راستای پایه های حقوق و اخلاق اسلامی حرکت کنند قابل پذیرش هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Basic Principles of Family Law in Iran and Common law Countries

نویسندگان [English]

  • mahbobe mina 1
  • Seyed Mohsen Fali 2
1 Faculty member of Shiraz University Law School
2 Lawyer and PhD student in civil law
چکیده [English]

A comparative study of the fundamental principles of family law in Iran and common law countries(در صورت تایید ،چکیده باید دوباره ترجمه گردد)

Abstract

Mahboobe Mina(Assistant Professor Of Law Department.University Of Shiraz)

Seyed Mohsen Fali(PhD Student In private Law of Shiraz University)

Legislations regarding the coupl's rights and duties towards each other are mainly defined based on general definitions. It means determination of definitions such as applicability, interpretation and affirmation of implementation are not being fulfilled by the legislator.

Indeed being socially virtuous towards your partner as a legal duty has not been defined by the law makers and as a result of this legal gap some legal experts have no choice but to refer to the codes of society. This surely can cause incoherence in judicial verdicts.

As a matter of fact, some legal practitioners adduce to Article 167 of constitution to solve this problem.

Clearly, Article 167 recognises Imamiyah jurisprudence as a main source to solve such an unwritten issue and is basicly focused on couples relationship.

In the mean time,

Lack of legal studies and proper interpretation of family based principals and terms are amongst the other vital reasons causing incoherence in judicial verdicts.

Undoubtedly, promotion of marriage as a most basic civil covenant can easily face complicated issues caused by the aforementioned gaps.

In this regard, fundamental principles of family law such as conjugality, privacy and contract can be defined using the new consepts of family law proposed by the constitution. This solution is clearly able to create judicial interpretations required for solving current legal problems in this matter.Conjugality, family privacy, Concept Of Contract, Spousal rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • conjugality
  • family privacy
  • concept of contract
  • spousal rights
ـ قرآن کریم.
ـ امینی، علی‌رضا و آیتی، سید محمدرضا (1385). تحریر الروضه فی شرح اللمعه، جلد 2. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
ـ بخشایشی بایقوت، محرم و حیدری منور، حسین (1396). «حریم خصوصی در قانون ایران و اسناد بین‌الملل». فصل‌نامة مطالعات بین‌المللی پلیس، 7(29)، صص 207ـ232.
ـ پروین، فرهاد و حسینی، وحیده (1392). «شرایط، آثار و قلمرو فقهی ـ حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه». پژوهش حقوق خصوص، 2(3)، صص 65ـ94.
ـ حاتمی، علی‌اصغر و زبرجد، سیده فاطمه (1394). «اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت از خانواده مصوب 1391». مجلة مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 7(1). صص 59ـ98.
ـ حلی (محقق)، نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید (1398). متن و ترجمة ابواب حقوق شرایع الاسلام، جلد 1. ترجمة مهدی رحیمی. تهران: چتر دانش.
ـ دادنامة شمارة 9709970703800970 صادره از شعبة 11 دادگاه خانوادة شیراز.
ـ دادنامة شمارة 9109970703901457 صادره از شعبة 7 دادگاه خانوادة شیراز.
ـ دادنامة شمارة 9809970703700953 صادره از شعبة 10 دادگاه خانوادة شیراز.
ـ صادقی‌مقدم، محمدحسن؛ صادقی، محمد و میری سرارودی، سید رضا (1395). «ماهیت و جایگاه نکاح در عقود معاوضی و غیرمعاوضی». آموزه‏های فقه مدنی، شمارة 13. صص 53ـ78.
ـ کاتوزیان، ناصر (1385، الف). اعمال حقوقی قرارداد ـ ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار.
ـ ـــــــــــــــ (1385، ب). حقوق مدنی خانواده، جلد 1. تهران: شرکت سهامی انتشار.
ـ گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش (1395). پرسش و پاسخ‏های دعاوی خانواده، جلد 1. تهران: انتشارات چراغ دانش.
ـ محقق داماد، سید مصطفی (1385). بررسی فقهی حقوق خانواده. تهران: مرکز نشر علوم انسانی.
ـ محسنی، الهه (1399) اشخاص و خانواده در قانون مدنی فرانسه. تهران: انتشارات خرسندی.
ـ نقیبی، سید ابوالقاسم (1389). «حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده». فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، 15(52)، صص 1ـ24.
ـ نوبهار، رحیم و حسینی، سیده ام‌البنین (1394). «قاعدة لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین». فصلنامة خانواده‌پژوهشی، 11(1)، صص 53ـ72.
ـ نوری یوشانلویی، جعفر؛ برزگر، مجتبی و فارسی، مریم (1396). متون حقوقی فرانسه در بخش مدنی. تهران: انتشارات خرسندی.
 
ـAtwood. B. A, Bix. B . H (2012). A New Uniform Law For premartial and Martial Agreements: Family Law Quarterly. 46 (3). 313.344.                 
ـConway. H. L (2007). Family LawـKey case. London: British Library Cataloguing in Publication Data.
ـDouglas.A.C, Gibbs. P (2004) . Morocco: New Family Code Is Both Progressive And Backward . Off Our Backs.34 (9). 1.5.
ـEekelaar. John (2018), Family Law And Identity, Oxford Journal Of Legal Studies, 38 (4), 822ـ840.
ـElizabeth. S .E,. Scott, Ben Chen (2018) Fiduciary Principles In FamilyLaw             https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2086/    
ـEllman. I. M, Kurtz. P.M, Scott. E (1998). Family Law: Cases, Text, Problems (3rd edition). Charlottesville.U.S. Lexis Law Publishing.
ـGarisson.M (1983) Marriage: The Status of Contract, An Essay on Weitzman's The Marriage Contract. The University of Pennsylvania Law Review.131 (4). 1039.1062.
ـHamilton.V (2006) Principles Of U.S Family Law.SSRN Electronic journal.75 (1) . 31.73.
ـHasday.J .E. (2004). The canon of family law. Stanford Law Review. 57 (3). 825.900.
ـHenaghan.M. (2008). The Normal Order Of  Family Law: Oxford Journal of Legal Studies. 28 (1). 165.182.
ـHopkins, C. (2004) .The Supreme Court’s Family Law Doctrine Revisited: Insights from Social Science on Family 34ـStructures and Kinship Change in the United States. Cornell Journal of Law and Public Policy: 13 (2).431.53.
ـJohns. Lorraine (2010) Recognizing NonـConjugal Relationship In New Zealand: We Should Extent The Rights And Responsibilities Of Marriage And MarriageـLike Relationship To Other Caring Relationship? Thesis Published At Victoria University Of Wellington:
ـKatz. S. (2011) . Family Law In America. New York: Oxford University Press.
ـLarremore. L. (1906).American Divorce Law: The North American Review. 183 (596). 70.81.
ـNational Conference Of commissioners On Uniform State Laws (2014). Uniform Pre Martial And Martial Agreements Act. 1.20:
ـParkman. A. M (2001). The Ali Principle anf Martial Quality. Duke Journal of Gender Law & Policy. 8 (157) 157.166.
ـPlazzo. N (2020), Legal Recognition Of NonـConjugal Families: New Frontiers In Family Law In U.S, Canada And Europe, Hart Publishing: Oxford
ـRoyden. M, Astlay. M. D (1959) Fidelity And Infidelity In Marriage: Pastoral Psychology. 9 (10). 39.50.
ـScott. E. S (2000) Social Norms And The Legal Regulation Of Marriage: Columbia Law School.
ـSumner. I, Warendorf. H (2003).Family law legislation of the Netherlands. Intersentia: Oxford.
ـWeber. M ,Bermingham C. R (2003) Authority And Autonomy In ـMarriage: American Sociological Association. 21 (2). 85.102
ـWeitzman. L. J (1981) The Marriage Contract. Spouses, Lovers And The Law.New York.U.S: The Free Press.
ـZoglin . K (2009) . Morocco's Family Code: Improving Equality for Women . Human Rights Quarterly.31 (4). 964.984.