دوره و شماره: دوره 29، شماره 80، اردیبهشت 1403 

علمی - پژوهشی

وحدت ملاک فقهی، حقوقی و اخلاقی بین معدوم‌کردن جنین فریز شده با سقط‌جنین

صفحه 109-138

نسیبه هاشمی نژاد؛ مریم السادات محقق داماد؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی