نویسنده = کبری پورعبدالله
تاثیر روان شناختی ساختار خانواده و مشارکت پذیری اعضای خانواده در حل تعارض ولایت و حضانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.30497/flj.2023.243959.1866

کبری پورعبدالله


مصداق شناسی خشونت جنسی علیه زوجه از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.30497/flj.2024.242812.1780

کبری پورعبدالله؛ زهرا السادات نجم آبادی؛ سیده مائده تقوی؛ ریحانه جهانی


تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 53-81

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 138-117

10.30497/flj.2020.236146.1515

رکسانا بوعذار؛ کبری پورعبدالله


اشتراط نفقه در نکاح موقت

دوره 25، شماره 72، فروردین 1399، صفحه 163-189

10.30497/flj.2020.238066.1526

فاطمه خسروی حقیقی؛ کبری پورعبدالله؛ نسیبه هاشمی نژاد


جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 27-49

10.30497/flj.2017.63574

کبری پورعبدالله؛ صدیقه محمدحسنی


حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 131-155

10.30497/flj.2013.40820

کبری پورعبدالله


مبانی فقهی نفقه و آثار حقوقی ناشی از آن

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 149-175

10.30497/flj.2011.68059

کبری پورعبدالله


پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در "شبهه"

دوره 14، شماره 51، اسفند 1388، صفحه 131-151

10.30497/flj.2010.40004

کبری پورعبدالله؛ آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی